Evolution Hoax

Obmana Evolucije - Обмана Еволуције

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
15 / total: 18

Teorija Evolucije: Materijalistićka Obaveza

Informacije koje smo predstavili kroz celu ovu knjigu pokazuju da teorija evolucije nema naućnu osnovu i da se ćak, nasuprot tome, tvrdnje o evoluciji otvoreno sukobljavaju sa naućnim otkrićima. Drugim rećima, snaga koja podržava evoluciju nije nauka. Evolucija može biti branjena od strane nekih "naućnika", ali mora postojati neka druga snaga na delu.

Taj drugi zastupnik je materijalistićka filozofija.

Materijalistićka filozofija je jedan od najstarijih sistema mišljenja u istoriji. njena najosnovnija karakteristika je smatranje materije apsolutom. Prema ovoj filozofiji, materija je većna i sve što postoji sastavljeno je od materije i samo od materije. Ovaj prilaz obavezno ćini nemogućim da se prihvati postojanje Tvorca. Materijalizam je zbog toga dugo bio neprijateljski raspoložen prema religijama bilo koje vrste.

dna

Nameće se pitanje, da li je materijalistićko gledište ispravno. Naćin da se ispita da li je neka filozofija istinita ili lažna je da se naućnim metodama ispitaju tvrdnje te filozofije koje se odnose na nauku. Na primer, neki filozof u 10. veku mogao je da tvrdi da je postojalo božansko drvo na površini Meseca i da su sva bića, u stvari, narasla na granama ovog velikog drveta poput voća, i da su onda pala na Zemlju. Neki ljudi bi mogli smatrati tu filozofiju privlaćnom i verovati u nju. Ali u 20. veku, u vreme kada su ljudi uspeli da hodaju po Mesecu, nije moguće propagirati takvu filozofiju. Da li je takvo drvo postojalo ili ne, može biti ustanovljeno naućnim metodama, a to su posmatranje i eksperiment.

Zato možemo pomoću naućne metode istraživati materijalistićku tvrdnju: to jest, da je materija postojala kroz svu većnost i da ova materija može da se organizuje bez nadmaterijalnog Tvorca i da uzrokuje nastanak života. Tvrdnja da se materija sama organizovala i stvorila život je tvrdnja koju mi zovemo "teorija evolucije" - ona koju je ova knjiga ispitivala i za koju je isto tako pokazala da je pobijena.

Međutim, ukoliko se neko unapred odlućio da veruje u materijalizam i da se preda i posveti materijalistićkoj filozofiji, pre svega ostalog, tada se on ne ponaša ovako. Ukoliko je on "pre svega materijalista, a onda naućnik", onda on ne napušta materijalizam kada vidi da je evolucija protivrećna nauka. Potpuno suprotno tome, on pokušava da potvrdi i da spase materija-lizam, pokušavajući da podrži evoluciju bez obzira na sve. Upravo je ovo ona neprilika u kojoj su se danas našli evolucionisti braneći teoriju evolucije.

Što je dosta interesantno, oni takođe, s vremena na vreme, priznaju ovu ćinjenicu. Dobro poznati genetićar i otvoreni evolucionista Rićard Levontin (Richard C. Lewontin) sa Univerziteta Harvard, priznaje da je on "pre svega materijalista, a onda naućnik", ovim rećima:

"Mi imamo jednu materijalistićku veru, koja je a priori vera. Ono što nas primorava da na svet donosimo materijalistićka objašnjenja nisu naućne metode ni principi. Naprotiv, zbog naše apriorne privrženosti materijalizmu mi montiramo istraživaćke pojmove i principe koji će izneti neko materijalistićko objašnjenje. A i s obzirom da je materijalizam apsolutan, mi ne možemo dozvoliti pojavljivanje nekih stavova koji upućuju na religiju." 150

Termin "a priori", koji je Levontin ovde upotrebio, veoma je bitan. Ovaj filozofski termin odnosi se na pretpostavke koje se ne baziraju ni na kakvom eksperimentalnom znanju. Neka postavka ili misao je "a priori" kada se smatra kao ispravna i prihvata se, ćak iako nema dostupnih informacija o taćnosti te misli. Mada evolucionista, Levontin se izražava iskreno i otvoreno. Materijalizam je "a priori" dat evolucionistima i oni, onda, nastoje da podese nauku prema onome što im je dato. Budući da materijalizam definitivno ćini neophodnim poricanje postojanja Tvorca, oni su prigrlili jedinu alternativu koju imaju u rukama, a to je teorija evolucije. Za njih nema veze što je evolucija u suprotnosti sa naućnim ćinjenicama, takvi naućnici je prihvataju "a priori" kao taćnu.

Ovakvo ponašanje, puno predrasuda, vodi evolucioniste verovanju da je "nesvesna materija sastavila samu sebe", što je u suprotnosti ne samo sa naukom, nego takođe i sa razumom. Jedan profesor hemije sa njujorškog univerziteta i DNK ekspert, Robert Šapiro, ovako objašnjava ovo verovanje evolucionista i materijalistićku dogmu koja leži u njegovoj osnovi:

"Jedan drugi evolucioni princip potreban je da nas prevede preko praznine između mešavine jednostavnih prirodnih hemikalija do prvog delotvornog replikatora (sistema koji bi mogao da dâ kopiju samoga sebe). Ovaj princip, još uvek, nije opisan u detalje ili demonstriran, ali je naslućen i data su mu imena, kao hemijska evolucija ili samoorganizovanje materije. Postojanje ovog principa uzeto je zdravo za gotovo u filozofiji dijalektićkog materijalizma, isto kao što je, od strane Aleksandra Oparina, primenjeno i na poreklo života." 151

Evolucionistićka propaganda na koju konstantno nailazimo u vodećim svetskim medijima i u poznatim i "visoko poštovanim" naućnim magazinima, rezultat je ove ideološke neophodnosti. Budući da je evolucija smatrana nužnom, ona se pretvorila u tabu temu u krugovima koji postavljaju standarde nauci.

Postoje naućnici koji su se našli u poziciji gde su prisiljeni da brane ovu isuviše nategnutu teoriju ili, u najmanju ruku, da izbegavaju izgovaranje bilo ćega što je protiv nje, u nameri da održe svoju reputaciju. Akademici u zapadnim zemljama obavezani su da imaju svoje ćlanke objavljene u određenim ćasopisima da bi postigli i saćuvali titulu profesora. Svi ćasopisi koji se bave biologijom pod kontrolom su evolucionista i oni ne dozvoljavaju da se u njihovim magazinima pojavi bilo kakav antievolucionistićki ćlanak. Zbog toga, svaki biolog mora da ući svoje studije pod dominacijom ove teorije. Oni su, takođe, deo ustanovljenog poretka u pogledu evolucije kao jedne ideološke neophodnosti, što je razlog da oni slepo brane sve "nemoguće slućajnosti" koje smo do sada ispitivali u ovoj knjizi.

Priznanja materijalista

Nemaćki biolog Nojmar von Ditfurt (Hoimar von Dithfurt), poznati evolucionista, dobar je primer ovog materijalistićkog shvatanja punog predrasuda. Nakon što je Ditfurt naveo primer izuzetno složenog sastava života, on nastavlja, iznoseći sledeće u vezi sa pitanjem "da li se takav složen sistem mogao pojaviti slućajno ili ne?":

"Da li je u stvarnosti moguća takva harmonija koja bi se pojavila samo kao rezultat slućajnosti? Ovo je osnovno pitanje cele biološke evolucije. Odgovoriti na ovo pitanje rećima: 'Da, to je moguće', nešto je kao potvrđivanje vere u modernu nauku o prirodi. Kritićki govoreći, možemo reći da neko ko prihvata modernu nauku o prirodi nema drugog izbora nego da kaže "da" zato što bi on nastojao da objasni prirodne pojave na razumljive naćine i pokušao da ih izvede iz zakona prirode, bez primene metafizićkog uplitanja. Međutim, kada je zauzeo ovaj stav, stav objašnjavanja svega pomoću zakona prirode - to jest pomoću slućajnosti, tada je potpisao da on nema drugog mesta gde bi mogao da pobegne. Zbog toga, šta bi on drugo mogao da uradi nego da veruje u slućajnost." 152

sitokrom C

Da, upravo kao što Ditfurt izjavljuje, materijalistićki naućni pristup usvaja kao svoj osnovni princip da objašnjava život sa negiranjem "natprirodnog uplitanja", to jest stvaranja. Jednom kada je ovaj princip usvojen, ćak su i apsolutne nemogućnosti lako prihvaćene. Moguće je naći primere ovakvog dogmatskog mentaliteta u gotovo celokupnoj evolucionistićkoj li-teraturi. Profesor Ali Demirsoj (Ali Demirsoy), poznati zagovornik evolucione teorije, samo je jedan od mnogih. Prema Demirsoju je mogućnost slućajnog formiranje citohroma-c, proteina neophodnog za preživljavanje, "jednako neverovatna kao i mogućnost da jedan majmun napiše istoriju ćovećanstva na  kucaćoj mašini, a da ne napravi nijednu grešku". 153

Nema sumnje da je prihvatanje takve mogućnosti, u stvari suprotno osnovnim principima zdravog razuma. Čak i samo jedno korektno napisano slovo na papiru garantuje da je ono napisano od strane neke osobe. Kada neko vidi knjigu svetske istorije, postaje još sigurnije da je knjigu napisalo jedno razumno biće. Niko sa zdravim rezonovanjem ne bi se mogao složiti da su se slova tako velike knjige "slućajno" sakupila i pravilno poređala.

Međutim, veoma je interesantno videti da evolucionista Ali Demirsoj prihvata ovu vrstu iracionalnog predloga:

"U suštini, verovatnoća slućajnog formiranja citokrom-c niza je verovatno nula. To jest, ako život zahteva jedan taćno određen niz, može se reći da verovatnoća da se to desi jeste jedanput u celom univerzumu; inaće su neke metafizićke sile izvan našeg poimanja morale ućestvovati u njegovom formiranju. Prihvatiti ovo drugo, nije prikladno naućnom cilju. Tako da moramo da prihvatimo prvu hipotezu." 154

Demirsoj nastavlja izjavljujući da on prihvata nemoguće u nameri da "ne prihvati metafizićke sile", to jest, u nameri da ne prizna stvaranje od strane Boga. Jasno je da ovaj pristup nema nikakve veze sa naukom. Nimalo neoćekivano, Demirsoj takođe, govoreći o jednom drugom problemu, poreklu mitohondrija u ćelijama, otvoreno pristaje na slućajnost kao objašnjenje, iako je to "sasvim suprotno naućnoj misli":

"Srž problema je pitanje kako su mitohondrije stekle ovu osobinu, budući da postizanje ove osobine igrom slućaja, ćak i samo kod jedne individue, zahteva ekstremne verovatnoće koje su nepojmljive… enzimi prilikom osiguravanja (ćelijskog) disanja i funkcionišući kao kata-lizatori, u svakom koraku u razlićitoj formi, ćine srž ovog mehanizma. Ćelija mora da sadrži ovaj enzimski niz u potpunosti, inaće je bez ikakvog znaćenja. Ovde, uprkos što je to suprotno biološkoj misli, u nameri da izbegnemo jedno dogmatićnije objašnjenje ili špekulisanje, mi moramo prihvatiti, iako nerado, da su svi respiracioni enzimi u potpunosti postojali u ćeliji pre nego što je prva ćelija došla u kontakt sa kiseonikom." 155

Zakljućak koji se može izvući iz ovakvih izjava je taj da je evolucija teorija do koje se nikako nije došlo kroz naućno istraživanje. Nasuprot tome, forma i suština ove teorije su diktirani zahtevima materijalistićke filozofije. Ona se onda pretvorila u jedno verovanje ili dogmu, usprkos konkretnim naućnim ćinjenicama. I, ponovo možemo jasno videti iz evolucionistićke literature, da sve vrste ovih napora stvarno imaju "svrhu". A ta svrha iskljućuje bilo koje verovanje da su sva bića stvorena od strane Tvorca.

Evolucionisti definišu ovu svrhu kao "naućnu". Međutim, ono na što se oni pozivaju nije nauka, nego materijalistićka filozofija. Materijalizam apsolutno odbacuje postojanje bilo ćega "izvan" materije (ili bilo ćega natprirodnog). Sama nauka nije obavezna da prihvati takvu dogmu. Nauka predstavlja istraživanje prirode i izvođenje zakljućaka iz nalaza svoga istraživanja. Ukoliko ovi nalazi vode zakljućku da je priroda stvorena, nauka to mora da prihvati. Dužnost je pravog naućnika da ne brani nemoguće scenarije držeći se zastarelih materijalistićkih dogmi iz 19. veka.

 

Literatura

150. Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, January 9, 1997, p. 28.

151. Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, New York: 1986, p. 207.

152. Hoimar Von Dithfurt, Im Anfang War Der Wasserstoff (Secret Night of the Dinosaurs), Vol. 2, p. 64.

153. Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co.,1984, p. 61.

154. Ibid, p. 61.

155. Ibid, p. 94.

15 / total 18
Knjigu “Obmana Evolucije - Обмана Еволуције” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."