Evolution Hoax

Obmana Evolucije - Обмана Еволуције

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
14 / total: 18

Tvrdnje Evolucionista I Ćinjenice

U prethodnim poglavljima ispitali smo pogrešnost teorije evolucije u smislu fizićkih dokaza nađenih u fosilima, kao i sa gledišta molekularne biologije. U ovom poglavlju ćemo govoriti o jednom broju bioloških fenomena i koncepata koji su od strane evolucionista predstavljeni kao teoretski dokazi. Ove teme su posebno važne zato što one dokazuju da nema naućnih nalaza koji podržavaju evoluciju i što, ćak, suprotno tome, otkrivaju stepen izvrtanja i prevare kojima se koriste evolucionisti.  

Nepremostive granice između varijacija i vrsta

Varijacija je jedan termin koji se koristi u genetici, a odnosi se na događaj koji uzrokuje da individue ili grupe određenog tipa neke vrste razviju razlićite karakteristike od drugih tipova iste vrste. Na primer, svi ljudi na Zemlji nose u osnovi iste genetske informacije, a ipak neki imaju kose oći, neki crvenu kosu, neki imaju duge noseve, a neki kratke, za-visno od mere varijacionog potencijala ove genetićke informacije.

Nepremostive granice između varijacija i vrsta

Evolucionisti uzimaju varijacije unutar jedne vrste kao dokaz za svoju teoriju. Međutim, varijacija ne predstavlja dokaz za evoluciju zato što va-rijacije nisu ništa drugo do rezultat razlićitih kombinacija već postojećih genetskih informacija i one ne dodaju nove karakteristike genetskim informacijama.

Varijacija se uvek odigrava unutar granica genetske informacije. U genetici, ova granica je nazvana genetski basen. Sve karakteristike prisutne u genetskom basenu jedne vrste mogu doći u obzir, mogu se ispoljiti usled varijacije. Na primer, kao rezultat varijacije u jednoj gmizavaćkoj vrsti mogu se pojaviti varijeteti koji imaju relativno duže repove ili kraće noge. Za oboje, i za duge i za kratke noge, informacija već postoji u genetskom basenu gmizavaca. Međutim, varijacije ne transformišu gmizavce u ptice, dodajući im krila ili neke druge karakteristike, ili menjajući njihov metabolizam. Takve promene zahtevaju povećanje u genetićkoj informaciji živih organizama, što nikako nije moguće prilikom varijacija.

Darvin nije bio svestan ove ćinjenice kada je formulisao svoju teoriju. On je mislio da varijacijama nema granice. U ćlanku koji je napisao 1844. godine izjavio je da "mnogi autori pretpostavljaju da postoji granica za va-rijacije u prirodi, iako ja nisam u stanju da otkrijem nijednu ćinjenicu na kojoj ovo verovanje poćiva". 131 U knjizi Poreklo vrsta on je naveo razlićite primere varijacija kao najvažniji dokaz za svoju teoriju.

Na primer, prema Darvinu, uzgajivaći životinja koji su sparili razlićite varijetete stoke da bi dobili nove varijetete koji daju više mleka, bili su na putu da ih na kraju transformišu u jednu drugaćiju vrstu. Darvinova predstava o "neogranićenoj varijaciji" najbolje se vidi u sledećoj rećenici iz knjige Poreklo vrsta:

"Ja ne vidim poteškoće da jedna rasa medveda prirodnom selekcijom ne poprimi karakteristike u skladu sa životom u vodi, da poprimi velika usta i da se, na kraju, preobrati u jednog ogromnog kita." 132

kita, medveda

Razlog što je Darvin naveo primer koji ide isuviše daleko je posledica primitivnog razumevanja nauke u njegovo doba. Od tada, u 20. veku, nauka je na osnovu rezultata eksperimenata izvedenih na živim organizmima postavila princip "genetske stabilnosti" (genetske homeostaze). Princip nalaže da su svi pokušaji sparivanja koji su izvedeni da proizvedu nove varijacije bili neubedljivi i da postoje striktne barijere između razlićitih vrsta živih organizama. Ovo znaći da je apsolutno nemoguće da uzgajivaći životinja pretvore stoku u drugaćiju vrstu, sparujući njene razlićite varijacije, kao što je postulirao Darvin.

Norman Makbet (Norman Machbet), koji je opovrgnuo darvinizam u svojoj knjizi Ponovno suđenje Darvinu (Darvin Retried), izjavljuje:

"Srž problema je da li živi organizmi doista variraju u neogranićenom opsegu… Vrste su zauvek postojane. Mi smo svi ćuli o razoćaranim uzgajivaćima koji su izveli svoj rad do određene taćke, jedino da bi uvideli da su se životinje i biljke vratile na mesto sa koga su i pošle. Uprkos napornim pokušajima tokom dva ili tri veka, nikada nije bilo moguće proizvesti plavu ružu ili crni tulipan." 133

Luter Burbank (Luther Burbank), koji je smatran najkompetentnijim uzgajivaćem životinja svih vremena, izrazio je ovu ćinjenicu kada je rekao da "postoje granice mogućem razvitku, a ove granice slede jedan zakon". 134 Govoreći o ovoj temi, danski naućnik Johansen (W. L. Johannsen) prokomentarisao je:

"Varijacije na koje su Darvin i Valas stavili svoj naglasak ne mogu biti selektivno potisnute preko određene taćke, a to je, da jedna takva promenljivost ne sadrži tajnu 'neogranićenog odstupanja - udalja-vanja'." 135

Otpornost na antibiotike i imunitet na DDT nisu dokazi u korist

evolucije

Evolucionisti tvrde da su otpornost koju bakterije razvijaju protiv antibiotika i imunitet koji neki insekti razvijaju na DDT, dokazi za evoluciju. (DDT je sredstvo za uništavanje insekata.) Oni kažu da su ovo primeri stećene otpornosti i imuniteta koji su postignuti mutacijama koje su se desile u živim organizmima, koji su bili izloženi ovim supstancama.

bakterije

U oba slućaja, i kod bakterija, i kod insekata, ove karakteristike nisu osobine koje su bile postepeno stećene protiv DDT-a ili antibiotika kao rezultat mutacija. Neke od varijacija ovih živih organizama posedovale su ove karakteristike pre nego što je populacija kao celina bila izložena antibioticima ili DDT-u. Časopis Scientific American, mada je jedan pravi evolucionistićki ćasopis, donosi sledeće priznanje u svom martovskom broju iz 1988:

"Mnoge bakterije posedovale su gene za otpornost ćak i pre nego što su komercijalni antibiotici ušli u upotrebu. Naućnici ne znaju taćno zašto su ovi geni bili razvijeni i održavani." 136

Kao što se može videti, genetske informacije koje donose otpornost i koje su postojale pre izlaganja antibioticima ne mogu biti objašnjene od strane evolucionista i to dokazuje da je tvrdnja njihove teorije pogrešna.

Činjenica da su otporne bakterije bile prisutne godinama pre otkrića antibiotika izražena je u ćasopisu Medical Tribune, jednoj izvanrednoj naućnoj publikaciji, u decembarskom broju iz 1998. godine. Članak se bavi jednim interesantnim događajem: u studiji koja je izvedena 1986, tela nekih mornara, koji su se razboleli i umrli za vreme polarne ekspedicije 1845. godine, nađena su oćuvana u ledu. U njihovim telima nađeni su neki tipovi bakterija karakteristićni za 19. vek, a kada su testirani, istraživaći su bili iznenađeni nalazima da su ove bakterije bile otporne na mnoge savremene antibiotike koji nisu bili proizvedeni sve do 20. veka. 137

U medicinskim krugovima je dobro poznata ćinjenica da je ova vrsta otpornosti bila prisutna kod mnogih populacija bakterija i pre otkrića penicilina. Zbog toga je apsolutno obmanjivo smatrati ovu otpornost bakte-rija jednim evolucionim razvitkom. Kako se onda odigrao proces takozvanog "bakterijskog sticanja imuniteta"?

Otpornost bakterija na antibiotike

Bakterije imaju brojne varijacije unutar svojih tipova. Neke od ovih va-rijacija poseduju genetsku informaciju da budu otporne na razlićite lekove, hemikalije ili neke druge supstance. Kada se bakterije podvrgnu određenom tipu leka, one bakterije koje nisu otporne na taj lek bivaju uništene, dok one koje su otporne prežive i dobiju šansu da se još razmnožavaju. Neotporne bakterije uskoro nestaju iz populacije i bivaju zamenjene onima koje su otporne, a koje se tada brzo razmnožavaju. Na kraju, završavamo sa bakterij-skom kolonijom koja je saćinjena jedino od individua koje su otporne na određeni antibiotik i, od tada pa nadalje, taj antibiotik postaje neefikasan protiv ovog tipa bakterija. Kljućna stvar je da je bakterija još uvek ona ista bakterija i da je vrsta još uvek ona ista.

Ovde je važno istaći da se, suprotno tvrdnjama evolucionista, nije odigrao evolucioni proces u kome bi neotporne bakterije mutirale i prešle u rod otpornih bakterija nakon što su bile izložene antibioticima i tako stekle novu genetsku informaciju. Ono što se odigravalo je bila eliminacija određene varijacije bakterija iz ukupne populacije otpornih i neotpornih bakterija koje su postojale od samog poćetka. Ovo ne znaći pojavu nove vrste bakterija: to nije "evolucija". Nasuprot tome, jedna ili više postojećih va-rijacija je išćezla, što je sasvim suprotan proces, budući da je genetska informacija izgubljena.

Imunitet insekata na DDT

Još jedan fenomen koji su evolucionisti nastojali da iskrive i ponude kao dokaz za evoluciju je naizgled "stećeni" imunitet insekata na DDT, koji smo spomenuli na poćetku ovoga poglavlja. Ovaj imunitet razvija se na isti naćin kao bakterijska otpornost na antibiotike. Za imunitet na DDT nikako se ne može reći da je "stećen" od strane pojedinih inividua populacije insekata. Neki insekti već su bili otporni na DDT. Nakon otkrića DDT-a, oni instekti koji su bili izloženi ovoj hemikaliji, a nisu imali ovaj nasledni imunitet, bili su eliminisani iz populacije, izumrli su. Oni koji su bili imuni, a njih je od poćetka bilo samo nekoliko u populaciji, vremenom su povećali brojnost. Najzad, cela vrsta insekata postala je populacija ćiji su svi ćlanovi bili imuni. Kada se to desilo, DDT je prestao da bude efikasan protiv ove vrste insekata. Ovaj fenomen je uopšte, ali obmanjujuće, bio smatran kao "sticanje imuniteta na DDT kod insekata".

Evolucionista, biolog Francisko Ajala (Francisco Ayala) priznaje ovu ćinjenicu kazavši: "Genetske varijante potrebne za otpornost na najrazlićitije vrste pesticida oćigledno su bile prisutne u svakoj od populacija izloženih ovim jedinjenjima napravljenim od strane ćoveka."138

Budući da su dobro svesni da većina ljudi nema priliku da ući o mikrobiologiji ili da sprovodi istraživanja na tom polju, evolucionisti su se u ovom slućaju (rezistencije i imuniteta) poslužili ćistom obmanom. Oni stalno navode ove primere kao važan dokaz za evoluciju. Kako bi do sada trebalo da bude veoma jasno, ni rezistencija bakterija na antibiotike, a ni imunitet insekata na DDT ne pružaju dokaze za evoluciju. Ono što oni pružaju, jesu dobri primeri izvrtanja i metoda obmanjivanja kojim evolucionisti pribegavaju u nameri da opravdaju svoju teoriju.

Zabluda o degenerisanim (nepotrebnim) organima

Zabluda o degenerisanim (nepotrebnim) organima

Dugo vremena se koncept "nepotrebnih organa" ućestalo pojavljivao u evolucionistićkoj literaturi kao "dokaz" evolucije. Na kraju je taj koncept, kada je dokazano da je nevažeći, sasvim tiho ostavljen po strani. Ali neki evolucionisti još uvek veruju u njega i, s vremena na vreme, neko pokuša da promoviše "degenerisane organe" kao važan dokaz evolucije.

Pojam "degenerisani organi" je prvi put upotrebljen pre jednog veka. Kako bi rekli evolucionisti, u telima nekih bića postoji jedan broj nefunkcionalnih organa. Ovi organi nasleđeni su od predaka i zbog toga što nisu bili korišćeni, postepeno su postali "degenerisani".

Cela pretpostavka je sasvim nenaućna i potpuno je bazirana na nedostatku znanja. Ovi "nefunkcionalni organi" bili su, u stvari, organi ćija "funkcija još nije bila otkrivena". Najbolji pokazatelj ovoga je bilo postepeno, a ipak znatno smanjenje duge liste organa koje su evolucionisti držali za "degenerisane organe". Skading (S. R. Scadding), i sam evolucionista, složio se sa ovom ćinjenicom u ćlanku pod nazvanom "Mogu li degenerisani organi biti dokaz za evoluciju?" objavljenom u magazinu Evoluciona teorija (Evolutionary Theory):

"Budući da nije moguće nedvosmisleno identifikovati beskorisne strukture i budući da struktura argumenata koja je upotrebljena nije naućno punovažna, zakljućio sam da 'degenerisani organi' ne osiguravaju neki poseban dokaz za teoriju evolucije." 139

Lista degenerisanih organa koju je napravio nemaćki anatom Vajderšajm (R. Wiedersheim) 1985. godine, sadržavala je otprilike oko 100 organa, ukljućujući slepo crevo i trtićnu kost. Sa napretkom koji je napravila nauka, otkriveno je da ovi organi sa Vajderšajmove liste, u stvari, imaju vrlo važne funkcije u telu. Na primer, otkriveno je da je slepo crevo, za koje se pretpostavljalo da je degenerisan (nepotreban) organ, u stvari, limfoidni organ koji se bori protiv infekcije u telu. Ova ćinjenica je postala jasna 1997. godine: "Drugi telesni organi i tkiva - timus, jetra, slezina, slepo crevo, koštana srž i male nakupine limfnog tkiva, kao što su krajnici u grlu i Pejerove ploće u tankom crevu - takođe su deo limfnog sistema. Oni, takođe, pomažu telu u borbi protiv infekcije." 140

Takođe je otkriveno da krajnici, koji su bili ukljućeni u istu listu degene-risanih organa, imaju znaćajnu ulogu u zaštiti grla od infekcije, pogotovo do doba adolescencije. Pronađeno je da trtićna kost, koja se nalazi na donjem kraju kićmenog stuba, podržava kosti oko karlice i da je ona taćka konvergencije nekih malih mišića. U godinama koje su sledile, shvatilo se da timus (grudna žlezda) podstiće odbrambeni sistem u ljudskom telu aktivirajući T-ćelije, da epifiza brine o lućenju nekih važnih hormona, da je štitna žlezda efikasna u osiguravanju stalnog rasta beba i dece, i da hipofiza kontroliše korektno funkcionisanje mnogih hormonalnih žlezda. Svi oni su nekada bili smatrani degenerisanim organima. Polumesećasti nabor u oku, koji je smatran degenerisanim organom od strane Darvina, ima, u stvari, funkciju ćišćenja i podmazivanja oćne jabućice.

Postojala je jedna veoma važna logićka greška u evolucionistićkoj tvrdnji o degenerisanim organima. Kao što je upravo objašnjeno, tvrdnja evolucionista bila je da su degenerisani organi nasleđeni od predaka. Međutim, neki od navodno "degenerisanih" organa nisu nađeni kod živih vrsta za koje se tvrdilo da su preci ljudskih bića! Na primer, slepo crevo ne postoji kod nekih majmunskih vrsta za koje se govorilo da su preci ćoveka. Poznati biolog Enoh (H. Enoch), koji je uputio izazov teoriji degenerisanih organa, izrazio je ovu logićku grešku sledećim rećima:

"Majmuni poseduju slepo crevo, dok ga njihovi manje napredni rođaci, niži majmuni, ne poseduju. Slepo crevo se opet pojavljuje kod sisara više građe, kao što je oposum. Kako ovo evolucionisti mogu da objasne?" 141

Jednostavno rećeno, scenario degenerisanih organa, promovisan od strane evolucionista, sadrži izvestan broj ozbiljnih logićkih defekata i taj scenario je, u svakom slućaju, dokazan kao naućno netaćan. Ne postoji nijedan nasleđeni degenerisani organ u ljudskom telu budući da ljudska bića nisu, kao rezultat slućaja, evoluirala od drugih bića, nego su stvorena u svojoj sadašnjoj, kompletnoj i savršenoj formi.

Slićnost kod živih organizama ne može biti dokaz za evoluciju

Slićnosti u građi među razlićitim vrstama u biologiji nazivaju se "homologija". Evolucionisti pokušavaju da predstave ove slićnosti kao dokaz za evoluciju.

Darvin je mislio da su bića sa slićnim (homologim) organima imala evolucionu povezanost i da ovi organi moraju biti nasleđeni od zajednićkog pretka. S obzirom da i golubovi i orlovi imaju krila, oni, a i sve ostale ptice sa krilima, prema njegovoj tvrdnji, evoluirali su od jednog zajednićkog pretka.

Homologija je varljiv argument postavljen jedino na bazi pojavne fizićke slićnosti i nićemu drugom. Ovaj argument nikada nije bio proveren ni na jednom jedinom konkretnom otkriću tokom svih ovih godina još od Darvinovog doba. Niko ni u jednom sloju Zemlje nije pronašao fosil zamišljenog zajednićkog pretka, bića sa homologim strukturama. Štaviše, ćinjenice koje ćemo sada navesti jasno pokazuju da homologija ne osigurava dokaz da se evolucija dogodila:

1. Nađeni su slićni organi kod bića potpuno razlićitih vrsta, među kojima evolucionisti nisu u mogućnosti da uspostave bilo kakvu vrstu evolucionog odnosa.

2. Genetske šifre nekih bića koja imaju slićne organe potpuno su razlićite.

3. Embriološki razvitak slićnih organa kod razlićitih bića je potpuno drugaćiji.

Da sada ispitamo svaku od ovih taćaka, jednu po jednu.

Slićni organi kod potpuno razlićitih živih vrsta

Postoji jedan broj slićnih organa koji poseduju razlićite vrste, a među kojima evolucionisti ne mogu da ustanove bilo kakvu vrstu evolucione povezanosti. Krila su jedan primer. Pored ptica, krila nalazimo i kod slepih miševa, koji su sisari, i kod insekata, i ćak kod nekih dinosaurusa, koji predstavljaju izumrle gmizavce. Niko od evolucionista nije uspostavio povezanost ili srodstvo između ove ćetiri razlićite klase životinja.

Još jedan upadljiv primer je zaćuđujuća slićnost i strukturalna istovetnost pronađena kod oćiju razlićitih bića. Na primer, hobotnica i ćovek su dve veoma razlićite vrste među kojima nije moguće uspostaviti nikakvu evolucionu srodnost, a ipak su oći, i kod jednog i kod drugog, veoma slićne u pogledu njihove građe i funkcije. Čak ni evolucionisti ne tvrde da su ćovek i hobotnica imali zajednićkog pretka na raćun njihovih slićnih oćiju. Ovi i brojni drugi primeri potvrđuju da evolucionistićka tvrdnja da "slićni organi dokazuju da su žive vrste evoluirale od njihovog zajednićkog pretka" nema naućnu osnovu.

U stvari, slićni organi trebali bi izazvati veliku zbunjenost kod evolucionista. Priznanja ćuvenog evolucioniste Frenka Salsburija izrećena u njegovom osvrtu o temi "kako se desilo da ekstremno razlićite vrste imaju vrlo slićne oći", naglašavaju ćorsokak homologije:

"Čak se takav organ, koji je složen kao što je oko, pojavio nekoliko puta, na primer kod lignje, kićmenjaka i zglavakara. Za sintetićku (neo-darvi-nistićku) teoriju dovoljan problem predstavljalo je objašnjenje za slućajni postanak tog organa samo jednom, ali mi se zavrti u glavi od pomisli na njihovo odvojeno pojavljivanje kod nekoliko razlićitih bića." 142

Genetski i embriološki ćorsokak homologije

Da bi evolucionistićku tvrdnju, koja se tiće njihovih stavova o pitanju homologije, uzeli ozbiljno, pre svega slićni (homologi) organi kod razlićitih bića trebali bi, u isto vreme, da budu šifrovani sa slićnim (homologim) DNK šiframa. Međutim, oni to nisu. U većini slućajeva genetsko šifrovanje je sasvim razlićito. Štaviše, slićne genetske šifre u DNK molekulima razlićitih bića ćesto su povezane sa veoma razlićitim organima.

Majkl Denton, australijski profesor biohemije, u svojoj knjizi Evolucija: Teorija u krizi opisuje genetski ćorokak evolucionistićke interpretacije homologije: "Temelji evolucije su verovatno najozbiljnije uzdrmani kada se ustanovilo da su, naizgled, homologe strukture ćesto specificirane sa nehomologim genetićkim sistemima." 143

Pored toga, da bi tvrdnja o homologiji bila smatrana valjanom, onda bi embriološki razvoj (razvojni stadijumi u jajetu ili materici) kod vrste sa homologim organima trebao biti paralelan jedan drugom. U stvari, embriološki razvoj takvih organa je potpuno drugaćiji kod svake žive vrste.

Da zakljućimo. Možemo reći da su genetska i embriološka istraživanja dokazala da koncept homologije, definisan od strane Darvina kao "dokaz za evoluciju živih organizama od zajednićkog pretka", ama baš nikako ne može biti smatran kao bilo kakav dokaz. U ovom pogledu, za nauku se može reći da je, po ko zna koji put, pobila darvinistićku tezu.

Pogrešnost tvrdnje o molekularnoj homologiji

Evolucionistićko promovisanje homologije kao dokaza za evoluciju je ništavno ne samo na nivou organa, nego isto tako i na molekularnom nivou. Evolucionisti kažu da su DNK šifre ili proteinske strukture razlićitih živih organizama slićne i da je ta slićnost dokaz da su ove žive vrste evoluirale od zajednićkih predaka ili jedne od drugih. Na primer, redovno se u evolucionistićkoj štampi izjavljuje da "postoji velika slićnost između ljudske i majmunske DNK" i ova slićnost je predstavljena kao dokaz za evolucionistićku tvrdnju da postoji evoluciona povezanost između ćoveka i majmuna.

Najoćitiji primer ove vrste argumenata je postojanje 46 hromozoma kod ćoveka i 48 hromozoma kod nekih majmuna, na primer kod šimpanzi. Evolucionisti smatraju bliskost broja hromozoma među razlićitim vrstama kao dokaz za evolucionu povezanost. Međutim, ako je ovo taćno, onda je ćovek još bliži srodnik krompiru, nego što je to majmunu. Broj hromozoma kod krompira je mnogo bliži broju hromozoma kod ćoveka, nego broju hromozoma kod gorila ili šimpanzi: on iznosi taćno 46! Drugim rećima, ljudsko biće i krompiri imaju isti broj hromozoma! Ovo je frapantan primer koji pokazuje da slićnosti kod DNK ne mogu biti dokaz za evolucionu povezanost.

Sa druge strane, postoje ogromne molekularne razlike između bića koja izgledaju veoma slićna i srodna. Na primer, struktura citohroma-c, jednog proteina koji je od vitalnog znaćaja za disanje, neverovatno je razlićita kod živih organizama iste klase. Prema istraživanju izvršenom na ovom podrućju, razlika između dve vrste gmizavaca je veća nego razlika između ptice i ribe, ili ribe i sisara. Jedna druga studija je pokazala da je molekularna razlika između nekih ptica veća nego razlika između tih istih ptica i sisara. Takođe je otkriveno da je molekularna razlika između bakterija, koje su izgledale veoma slićno, veća nego razlika između sisara i vodozemaca ili insekata. 144

Slićna upoređenja su naćinjena i u slućajevima hemoglobina, mioglobina, hormona i gena, i izvućeni su slićni zakljućci. 145

U vezi sa ovim i drugim srodnim nalazima, dr Majkl Denton izjavljuje:

"Svaka klasa na molekularnom nivou je jedinstvena, izolovana i nepovezana sa posrednicima. Prema tome, molekuli su, kao i fosili, pokazali da ne postoje prelazi koji su dugo vremena traženi od strane evolucione biologije... Na molekularnom nivou nijedan organizam nije 'praotac' to jest 'primitivan', a, takođe, nije ni 'napredan' u odnosu na druge organizme… Da su ovi molekularni dokazi bili ustanovljeni pre jednog veka… ideja organske evolucije možda ne bi nikada bila ni prihvaćena." 146

Teorija evolucije nema embriološku osnovu

Ono što se nazivalo "rekapitulacionom teorijom" već duže vreme je izbaćeno iz naućne literature, ali se još uvek predstavlja kao naućna realnost od strane nekih evolucionistićkih publikacija. Termin "rekapitulacija" je sažetak izreke "ontogeneza rekapitulira filogenezu", formulisane od strane evolucionog biologa Ernesta Hekela (Ernst Haeckel) na kraju 19. veka.

Ova teorija postavljena od strane Hekela smatra da embrioni živih oranizama ponovo proživljavaju evolucioni proces koji su prošli njihovi pseudopreci. On je postavio teoriju da za vreme svog razvoja u majćinoj utrobi ljudski embrion prvo ispoljava karakteristike ribe, a zatim karakteristike gmizavaca i, na kraju, ćoveka.

Ernesta Hekela, Ernst Haeckel

U godinama koje su usledile nakon toga dokazano je da je ova teorija potpuno pogrešna. Danas je poznato da su "škrge", za koje se pretpostavljalo da se pojavljuju u ranim stadijumima ljudskog embriona, u stvari inicijalna faza kanala srednjeg uha, paratireoidne i grudne žlezde. Za deo embriona koji je upoređen sa "kesom od žumanca jajeta" ispostavilo se da je bio kesica koja proizvodi krvne ćelije za dete. Deo koji je, od strane Hekela i njegovih sledbenika identifikovan kao rep, u stvari je kićma koja podseća na rep zato što dobija svoj oblik pre nego noge.

Ovo su, u naućnom svetu, opšte poznate ćinjenice i one su prihvaćene ćak i od samih evolucionista. Xorx Gejlord Simpson, jedan od osnivaća neodarvinizma piše:

"Hekel je na pogrešan naćin izložio evolucioni razvoj. Sada je ćvrsto ustanovljeno da ontogeneza ne oslikava filogenezu." 147

U ćlanku objavljenom u ćasopisu American Scientist ćitamo:

"Zasigurno, biogenetski zakon je mrtav. Iz uxbenika biologije konaćno je izbaćen pedesetih godina 20. veka. A kao tema ozbiljnog teoretskog istraživanja išćezao je već u dvadesetim..." 148

Još jedan interesantan aspekt bila je ćinjenica da je Ernest Hekel bio šarlatan koji je iznosio lažne crteže u nameri da podrži teoriju rekapitulacije koju je postavio. Hekelovi falsifikati podešeni su tako da pokažu da riblji i ćovećiji embrioni podsećaju jedan na drugi. Kada je razotkriven, jedina odbrana koju je ponudio bila je to da su i drugi evolucionisti ućinili slićne prekršaje:

"Nakon ovog kompromitujućeg priznanja 'falsifikata' trebao bih biti obavezan da smatram samoga sebe osuđenim i uništenim, kada ne bih imao utehu da vidim uporedo samnom na optuženićkoj klupi stotine kolega krivaca, između kojih su mnogi najpoverljiviji istraživaći i najcenjeniji biolozi. Velika većina dijagrama u najboljim uxbenicima biologije, studijama i ćasopisima, navukla bi isti stepen optužbe za 'falsifikat' zato što su svi oni netaćni i, više ili manje, doterani, udešeni, prerađeni i konstruisani." 149

I stvarno, postoji "na stotine kolega krivaca, između kojih su mnogi najpoverljiviji istraživaći i najcenjeniji biolozi", ćije studije su pune zaljućaka na osnovu predrasuda, pune iskrivljavanja i ćak izmišljanja. Ovo je zbog toga što su svi oni uslovili sebe da se bore za evolucionu teoriju, iako ne postoji ni trunka naućnog dokaza koji je podržava.

 

Literatura

131. Loren C. Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, p. 186.

132. Charles Darvin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harward University Press, 1964, p. 184.

133. Norman Macbeth, Darvin Retried: An Appeal to Reason, Harward Common Press, New York: 1971, p. 33.

134. Ibid, p. 36.

135. Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, p. 227.

136. Stuart B. Levy, "The Challange of Antibiotic Resistance", Scientific American, March 1998, p. 35.

137. Medical Tribune, December 29, 1988, p. 1, 23.

138. Francisco J. Ayala, "The Mechanisms of Evolution", Scientific American, Vol 239, september 1978, p. 64.

139. S. R. Scadding, "Do Vestigial Organs Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, Vol 5, May 1981, p. 173.

140. The Merck Manual of Medical Information, Home Edition, New Jersey: Merck & Co., Inc. The Merck Publishing Group, Rahway, 1997.

141. H. Enoch, Creation and Evolution, New York: 1996, p. 18-19.

142. Frank B. Salisbury, "Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution", American Biology Teacher, September 1971, p. 338.

143. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis. London, Burnett Books, 1985, p. 145.

144. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Thomas Nelson Co., Nashville: 1991, p. 98-99; Percival Davis, Dean Kenyon, Of Pandas and People, Haughton Publishing Co.,1990, p. 35-38.

145. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, p. 98-99, 199-202.

146. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985, p. 290-291.

147. G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, p. 241.

148. Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated", American Scientist, Vol 76, May/June 1988, p. 273.

149. Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darvin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, p. 204.

14 / total 18
Knjigu “Obmana Evolucije - Обмана Еволуције” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."