Evolution Hoax

Obmana Evolucije - Обмана Еволуције

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
7 / total: 18

Poreklo Ptica I Sisara

Prema teoriji evolucije, život je nastao i evoluirao u moru, i onda je transportovan na kopno preko vodozemaca. Ovaj evolucionistićki scenario takođe predlaže da su vodozemci evoluirali u gmizavce, bića koja žive samo na kopnu. Ovaj scenario je ponovo neverovatan zbog velikih strukturnih razlika između ove dve klase životinja. Na primer, jaje vodozemca je dizaj-nirano za razvoj u vodi, dok je jaje gmizavca dizajnirano za razvoj na kopnu. Jedna "korak po korak" evolucija nekog vodozemca ne dolazi u obzir zato što nije moguće da jedna vrsta preživi bez savršeno i potpuno dizajniranog jajeta. Štaviše, kao i obićno, nema dokaza o prelaznim formama za koje se pretpostavljalo da su povezivale vodozemce sa gmizavcima. Evolucionista, paleontolog Robert Kerol, autoritet u paleontologiji kićmenjaka, mora prihvatiti da su "rani gmizavci bili veoma razlićiti od vodozemaca i da njihovi preci još uvek nisu pronađeni". 36

Ipak, beznadežni scenariji evolucionista osuđeni na propast ovde još nisu završeni. Još uvek ostaje problem kako ućiniti da ova bića polete! Budući da evolucionisti veruju da ptice mora da su nekako evoluirale, oni tvrde da su one nastale transformisanjem od gmizavaca. Međutim, nijedan od mehanizama specifićnih za ptice, koji imaju jednu potpuno drugaćiju građu od životinja koje borave na kopnu, ne može biti objašnjen postepenom evolucijom. Kao prvo, krila, koja su osobina karakteristićna za ptice, jedan su veliki ćorsokak za evolucioniste. Jedan evolucionista, Engin Korur, priznaje nemogućnost evolucije krila:

"Zajednićka karakteristika oćiju i krila je da ona mogu funkcionisati jedino ako su potpuno razvijena. Drugim rećima, jedno polurazvijeno oko ne može videti; jedna ptica sa napola formiranim krilima ne može leteti. Kako su ovi organi nastali, ostaje jedna od misterija prirode koja treba biti rasvetljena." 37

Pitanje "kako je savršena građa krila nastala kao rezultat uzastopnih nasumićnih mutacija" ostaje potpuno neodgovoreno. Nema naćina da se objasni kako su se prednji udovi gmizavca mogli promeniti u savršeno funkcionalna krila, kao rezultat destrukcije u gmizavaćkim genima (mutacija).

Štaviše, samo posedovanje krila nije dovoljno jednom organizmu sa kopna da poleti. Organizmi koji žive na kopnu lišeni su mnogih mehanizama u telesnoj građi koje ptice koriste za letenje. Na primer, kosti ptica su mnogo lakše nego kosti životinja koje žive na kopnu. Wihova pluća funkcionišu na drugaćiji naćin. Oni imaju drugaćiji mišićni i koštani sistem i veoma specijalizovan kardio-vaskularni sistem. Ove karakteristike su preduslovi za letenje, koji su potrebni, u najmanju ruku, toliko koliko i krila. Ovi mehanizmi morali su postojati svi zajedno i u isto vreme; oni nisu mogli biti formirani postepeno - "akumuliranjem". Evo zašto je teorija koja tvrdi da su kopneni organizmi evoluirali u organizme koji lete potpuno pogrešna.

Sve ovo nameće jedno drugo pitanje: ćak i ako pretpostavimo da je ova nemoguća prića istinita, zašto onda evolucionisti nisu u stanju pronaći bilo kakav "polukrilati" ili "jednokrilati" fosil da podrže svoju priću?

Još jedna navodno prelazna forma: Arheopteriks

Evolucionisti kao odgovor na prethodno izneseno pitanje izgovaraju ime jednog jedinog bića. To je fosil jedne ptice zvane Arheopteriks (Archaeo-pteryx), koja je jedna od najšire poznatih takozvanih prelaznih formi između samo nekoliko koje evolucionisti još uvek brane. Arheopteriks, koji je prema evolucionistima predak savremenih ptica, živeo je pre 150 miliona godina. Teorija kaže da su neki od dinosaurusa sa malim krljuštima po imenu Velociraptor ili Dromeosaur evoluirali stićući krila i onda poćinjali da lete. Tako se za Arheopteriksa pretpostavlja da je on prelazna forma koja je skrenula od svog dinosauruskog pretka i poćela po prvi put da leti.

Međutim, poslednje studije fosila Arheopteriksa ukazuju da ovo biće uopšte nije prelazna forma, nego jedna vrsta ptice koja ima neke karakte-ristike neznatno razlićite od današnjih ptica.

Teza da je Arheopteriks bio "poluptica" koja nije mogla sasvim dobro da leti bila je popularna u evolucionistićkim krugovima sve do nedavno. Odsutnost sternuma, to jest jedne grudne kosti kod ovog organizma, ili u najmanju ruku, to što ta kost nije bila kao kod ptica koje lete, smatrana je najvažnijim dokazom da ova ptica nije mogla da leti kako treba. (Ova grudna kost je kost koja se nalazi ispod grudnog koša, a na koju su prićvršćeni mišići za letenje. Danas je ova grudna kost uoćena kod svih ptica koje lete i koje ne lete, pa ćak i kod slepih miševa - letećih sisara koji pripadaju potpuno drugaćijoj grupi životinja.)

Međutim, sedmi fosil Arheopteriksa, nađen 1992. godine, uzrokovao je veliko zaprepaštenje među evolucionistima. Razlog je bio to što je kod ovog fosila Arheopteriksa grudna kost, za koju se od strane evolucionista pretpostavljalo da je već dugo nedostajala, u stvari postojala. Nedavno pronađeni fosil opisan je u ćasopisu Nature sledećim rećima:

"Nedavno otkriveni, sedmi primerak Arheopteriksa, sadrži delimićno pravougaoni sternum za kojim se dugo tragalo, ali koji nikada nije bio otkriven. Ovo svedoći o njegovim snažnim mišićima za letenje." 38

Ovo otkriće poništilo je glavnu potporu tvrdnji da je Arheopteriks bio poluptica koja nije mogla da leti kako treba.

Na drugoj strani, struktura ptićijeg perja postala je jedan od najvažnijih dokaza koji potvrđuju da je Arheopteriks bio ptica koja dobro leti, u pravom smislu te reći. Asimetrićna struktura perja Arheopteriksa identićna je onoj kod savremenih ptica, što pokazuje da je životinja mogla savršeno da leti. Kao što je izjavio poznati paleontolog Karl Danbar (Carl O. Dunbar): "Jasno je uoćljivo da Arheopteriks, zbog svog perja, treba da bude klasifikovan kao ptica." 39

Još jedna ćinjenica koja je otkrivena na osnovu građe Arheopteriksovog perja bio je toplokrvni metabolizam ove ptice. Kao što je poznato, gmizavci i dinosaurusi su hladnokrvne životinje na koje više utiće temperatura okoline, nego što oni sami, nezavisno, mogu regulisati temperaturu tela. Jedna veoma važna funkcija perja kod ptica je održavanje toplote njenog tela. Činjenica da je Arheopteriks imao perje pokazuje da je on, nasuprot dinosaurusima, bio prava toplokrvna ptica koja je sama održavala toplotu svoga tela.

Špekulacije evolucionista: zubi i kanxe Arheopteriksa

Dve važne stvari na koje se evolucionisti oslanjaju kada tvrde da je Arheopteriks prelazna forma, jesu kanxe na krilima ove ptice i njeni zubi.

Istina je da Arheopteriks ima kanxe na svojim krilima i zube u svom kljunu, ali ove karakteristike ne ukazuju da ova bića imaju ikakvu vrstu srodstva sa gmizavcima. Pored toga, dve vrste ptica koje žive danas, turako (Taouraco) i hoacin (Hoatzin), imaju kanxe koje im služe da se drže za grane. Ovi organizmi su bez ikakve sumnje ptice, bez ikakvih gmizavaćkih karakteristika. To je razlog zašto je potpuno neosnovano tvrditi da je Arheopteriks prelazna forma samo na osnovu postojanja kanxi na njegovim krilima.

A ni zubi u Arheopteriksovom kljunu ne upućuju na to da je on prelazni oblik. Evolucionisti su napravili namernu varku govoreći da su ovi zubi karakteristika gmizavaca. Međutim, zubi nisu tipićna osobina gmizavaca. Danas neki gmizavci imaju zube, a drugi ne. Štaviše, Arheopteriks nije jedina ptićija vrsta koja ima zube. Istina je da ptice sa zubima ne postoje danas, ali kada pogledamo u fosilni zapis, vidimo da je i u doba Arheopteriksa, kao i u doba posle njega, i ćak do prilićno skoro, postojao jedan poseban rod ptica koji bi mogao biti nazvan "ptice sa zubima".

Najvažnija stvar je to da je oblik zuba Arheopteriksa i drugih ptica sa zubima potpuno drugaćiji od oblika zuba njihovih navodnih predaka, dinosaurusa. Poznati ornitolozi (naućnici koji proućavaju ptice) Martin, Stjuard (Steward) i Vetston (Whetstone) uoćili su da Arheopteriks i druge ptice sa zubima imaju zube sa ravnim površinama na vrhu i velikim kore-novima, dok su zubi teropodnih dinosaurusa, navodnih predaka ovih ptica, izboćeni kao testera i imaju uske korenove. 40

Istraživaći su takođe uporedili kosti zgloba prednjeg uda Arheopteriksa i njihovih navodnih predaka, dinosaurusa, i nisu uoćili slićnosti među njima. 41

Studije anatoma kao što su Tarsitano, Hećt (Hecht) i Voker (A. D. Walker) otkrile su da su neke "slićnosti" za koje se tvrdilo da postoje između ovog organizma i dinosaurusa (kao što je predloženo od strane Xona Ostroma (John Ostrom), istaknutog autoriteta, koji tvrdi da je Arheopteriks evoluirao od dinosaurusa), bile u stvari samo pogrešne interpretacije. 42

Svi ovi nalazi ukazuju da Arheopteriks nije bio prelazna karika, nego samo ptica koja je spadala u kategoriju ptica koja se može nazvati "ptice sa zubima".

Arheopteriks i fosili drugih drevnih ptica

Dok su evolucionisti desetinama godina tvrdili da je Arheopteriks najveći dokaz za njihov scenario u vezi sa evolucijom ptica, neki nedavno nađeni fosili poništavaju taj scenario u drugim aspektima.

Lianhai Hou (Lianhai Hou) i Zonghe Zou (Zhonghe Zhou), dva paleontologa na Kineskom institutu za paleontologiju kićmenjaka, 1995. su otkrili novi ptićiji fosil kojeg su nazvali Confuciusornis. Ova ptica je bila gotovo iz istog doba kao i Arheopteriks (navodno oko 140 miliona godina stara), ali nije imala nikakve zube u ustima. Dodatno, njen kljun i perje imaju iste karakteristike kao kod današnjih ptica. A pored toga što ima istu građu skeleta kao savremene ptice, ova ptica takođe ima kanxe na svojim krilima, upravo kao Arheopteriks. Ona je imala i jednu specijalnu strukturu, nazvanu "pigostil", koja je podupirala repno perje. Ukratko, ova ptica, koja je iz istog perioda kao i Arheopteriks (koji se smatra najstarijim pretkom svih ptica i koji je prihvaćen kao polugmizavac), veoma je lićila na savremene ptice. Ova ćinjenica pobila je sve evolucionistićke teze koje tvrde da je Arheopteriks primitivni predak svih ptica. 43

Jedan drugi fosil, iskopan u Kini u novembru 1996, uzrokovao je ćak i veću konfuziju. Postojanje ove, navodno 130 miliona godina stare ptice po imenu Liaoningornis objavili su Hou, Martin i Alan Fedućija (Alan Feduccia) u ćasopisu Science. Liaoningornis je imao grudnu kost na koju su bili pripojeni mišići za letenje, upravo kao kod savremenih ptica. Ova ptica ne razlikuje se od savremenih ptica takođe ni u drugim aspektima. Jedina razlika su zubi u njenom kljunu. Ovakva situacija pokazala je da ptice sa zubima uopšte nisu imale primitivnu strukturu, kako su navodili evolucionisti. 44 Ovo je rećeno u jednom ćlanku u ćasopisu Discover: "Kako su nastale ptice? Ovaj fosil kaže da nisu nastale od dinosaurusa." 45

Još jedan fosil koji pobija evolucionistićku tvrdnju u vezi sa Arheopteriksom je Eoalulavis. Građa krila Eoalulavisa, za kojeg je rećeno da je 30 miliona godina mlađi od Arheopteriksa, uoćena je kod savremenih ptica koje sporije lete. Ovo dokazuje da su pre navodno 120 miliona godina po nebu letele ptice koje se u mnogim aspektima ne razlikuju od savremenih ptica. 46

Ove ćinjenice još jednom zasigurno ukazuju da ni Arheopteriks ni neke druge drevne ptice slićne njemu nisu bile prelazne forme. Fosili ne pokazuju da su razlićite vrste ptica evoluirale jedna iz druge. Nasuprot tome, fosilni zapis dokazuje da su današnje savremene ptice i neke arhaićne ptice, kao Arheopteriks, u stvari živele zajedno, u isto vreme. Ali su neke od ovih vrsta ptica, kao na primer Arheopteriks i Confuciusornis, izumrle i samo je jedan deo od prvobitno postojećih vrsta bio u stanju da preživi do današnjih dana.

Ukratko, neke naroćite karakteristike Arheopteriksa ne ukazuju da je ovaj organizam bio prelazna forma! Stefan Xej Guld i Nils Eldrix, dva paleontologa sa Harvarda i širom sveta poznati evolucionisti, prihvataju da je Arheopteriks "mozaićni" organizam koje poseduje razlićite karakte-ristike u svojoj građi, ali da on ipak nikako ne može biti smatran prelaznom formom! 47

Zamišljena karika ptica-dinosaurus

Prilikom pokušaja predstavljanja Arheopteriksa kao prelazne forme, evolucionisti tvrde da su ptice evoluirale od dinosaurusa. Međutim, jedan od najpoznatijih ornitologa u svetu, Alan Fedućija, sa Univerziteta Severna Karolina, suprotstavlja se teoriji da su ptice u srodstvu sa dinosaurusima, uprkos ćinjenici da je i on sam evolucionista. Fedućija o ovome kaže:

"Ja sam proućavao ptićije lobanje tokom 25 godina i kako god pogledam, ne vidim nikakvu slićnost. Ja je jednostavno ne vidim... Poreklo ptica od teropodnih dinosaurusa će, po mom mišljenju, biti najveća zabuna paleontologije 20. veka." 48

Leri Martin (Larry Martin), specijalista na podrućju drevnih ptica sa Univerziteta Kanzas, suprotstavlja se teoriji da su ptice došle po istoj lozi kao i dinosaurusi. Dok je komentarisao kontradiktornosti u koje evolucija upada po ovom pitanju, Martin je izjavio:

"Da vam pravo kažem, ukoliko bih morao podržati dinosau-rusko poreklo ptica sa ovim karakteristikama, ja bih se uznemirio i zbunio svaki put kada bih morao da ustanem i govorim o tome." 49

Da sumiramo. Scenario "Evolu-cije ptica", konstruisan jedino na bazi Arheopteriksa, nije ništa drugo do produkt predrasuda i puko priželjkivanje evolucio-nista.

Poreklo sisara

Kao što smo ranije istakli, teorija evolucije zastupa stav da su se neka zamišljena bića koja su izašla iz mora transformisala u gmizavce i da su se ptice formirale evolucijom gmizavaca. Prema istom scenariju, gmizavci su preci ne samo ptica nego isto tako i sisara. Međutim, postoje velike strukturne pukotine između gmizavaca, koji imaju krljušti na svojim telima, koji su hladnokrvni i koji se razmnožavaju polaganjem jaja, sa jedne strane, i sisara koji imaju krzno na svojim telima, koji su toplokrvni i koji se razmnožavaju izležući svoje potomstvo kao živo, sa druge strane.

Jedan primer strukturnih barijera između gmizavaca i sisara je građa njihove vilice. Donja vilica sisara sastoji se samo od jedne kosti u kojoj su smešteni zubi. Kod gmizavaca postoje tri male kosti na obe strane donje vi-lice. Druga osnovna razlika je to što svi sisari imaju tri kosti u srednjem uhu (ćekić, nakovanj i uzengija). A kod svih gmizavaca postoji samo jedna kost u srednjem uhu. Evolucionisti tvrde da su vilica i srednje uho gmizavaca postepeno evoluirali u vilicu i uho sisara. A ipak, pitanje kako se ova pro-mena dogodila ostaje neodgovoreno. Naroćito, nikada ne može biti objašnjeno kako je uho od samo jedne kosti evoluiralo u uho od tri kosti i kako je proces slušanja nastavio da funkcioniše u međuvremenu. Nije iznenađenje da nije pronađen nijedan jedini fosil koji bi povezao gmizavce i si-sare. Zbog ovoga je paleontolog Roxer Levin (Roger Lewin) bio prisiljen da kaže da je "prelaz ka prvom sisaru, koji se verovatno desio u samo jednoj ili najviše dve grane, još uvek enigma". 50

Xorx Gejlord Simpson, jedan od najvećih evolucionistićkih autoriteta i osnivać neo-darvinistićke teorije, daje slijedeći komentar na ovu ćinjenicu koja je potpuno zbunjujuća za evolucioniste:

"Najzagonetniji događaj u istoriji života na Zemlji je promena iz mezozoika, doba gmizavaca, u doba sisara. Bilo je to kao da je iznenada spuštena zavesa na stadijumu gde su sve vodeće uloge imali gmizavci, posebno dinosaurusi, u velikom broju i zbunjujućoj raznolikosti, i odmah ponovo bila podignuta da bi otkrila istu okolinu, ali potpuno novi raspored uloga, raspored u kojem se dinosaurusi uopšte ne pojavljuju, drugi gmizavci su malobrojni, a sve vodeće uloge igraju sisari takvih vrsta koje su se jedva naslućivale u prethodnim stadijumima." 51

Štaviše, kada su se sisari iznenada pojavili bili su već tada vrlo razlićiti jedni od drugih. Takve razlićite životinje, kao što su slepi miševi, konji, miševi i kitovi, svi su sisari i svi oni su se pojavili za vreme istog geološkog perioda. Ustanovljavanje evolucionog srodstva među njima je nemoguće, ćak i unutar najširih granica mašte. Zoolog evolucionista Erik Lombard (R. Eric Lombard) istiće ovu stvar u ćlanku koji je izašao u ćasopisu Evolution:

"Oni koji tragaju za specifićnom informacijom korisnom u konstruisanju evolucionog stabla sisara biće razoćarani." 52

Sve ovo pokazuje da su se svi organizmi pojavili na Zemlji iznenada i u svojoj punoj formi, bez ikakvog evolucionog procesa. Ovo je konkretan dokaz ćinjenice da su oni bili stvoreni. Međutim, ćinjenicu da su žive vrste nastale po određenom redosledu - evolucionisti pokušavaju interpretirati kao pokazatelj evolucije. A, u stvari, redosled po kojem su se organizmi pojavili jeste "redosled stvaranja", budući da nije moguće (nema dokaza) go-voriti o nekom evolucionom procesu. Sa superiornim i besprekornim  stvaranjem, okeani, a onda i zemlja, bili su napunjeni živim organizmima, a na kraju je stvoren ćovek.

Suprotno prići o "ćovekolikom majmunu" koja se natura masama pomoću intenzivne medijske propagande, ćovek se takođe pojavio na Zemlji iznenada i potpuno formiran.

 

Literatura

36. Robert L. Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, New York: W. H. Freeman and Co., 1988, p. 198.

37. Engin Korur, "Gozlerin ve Kanatlarin Sirri" (The Mystery of the Eyes and the Wings), Bilim ve Teknik, No. 203, October 1984, p.25.

38. Nature, Vol 382, August 1, 1996, p. 401.

39. Carl O. Dunbar, Istorical Geology, New York: John Wiley and Sons, 1961, p. 310.

40. L. D. Martin, J. D. Stewart, K.N. Whetstone, The Auk, Vol 98, 1980, p. 86.

41. Ibid, p. 86; L. D. Martin "Origins of Higher Groups of Tetrapods", Ithaca, New York: Comstock Publishing Association, 1991, p. 485, 540.

42. S. Tarsitano, M. K. Hecht, Zoological Journal of the Linnaean Society, Vol 69, 1985, p. 178; A.D. Walker, Geological Magazine, Vol 177, 1980, p. 595.

43. Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", New Scientist, February 1, 1997, p. 31.

44. "Old Bird", Discover, March 21, 1997.

45. Ibid.

46. Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", p. 28.

47. S. J. Gould & N. Eldredge, Paleobiology, Vol 3, 1977, p.147.

48. Pat Shipman, "Birds Do It... Did Dinosaurs?", p. 28.

49. Ibid.

50. Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, Vol 212, June 26, 1981, p. 1492.

51. George Gaylord Simpson, Life Before Man, New York: Time-Life Books, 1972, p. 42.

52. R. Eric Lombard, "Review of Evolutionary Principles of the Mammalian Middle Ear, Gerald Fleischer", Evolution, Vol 33, December 1979, p. 1230.

7 / total 18
Knjigu “Obmana Evolucije - Обмана Еволуције” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."