Evolution Hoax

< <
15 / total: 19

Evolucionistička Priča o Qudima

Tvrdwe koje iznosi teorija evolucije ovde se ne završavaju. Ona tvrdi da su qudi evoluirali od majmuna, odnosno da su majmuni čovekovi preci.

Međutim, ni Darvin, niti bilo koji drugi evolucioni-sta, nemaju nikakav dokaz kojim bi mogli da potkrepe ovu svoju tvrdwu. Takva tvrdwa je potpuno besmislena.

pinokyo

U suštini, razlog zbog kojeg propagiraju jednu takvu teoriju ogleda se u ciqu da qudi zaborave da ih je Bog stvorio. Ako qudi poveruju da su slučajno nastali i da su wihovi preci bile životiwe, tada neće osećati nikakvu odgovornost prema Bogu. U stvari, to će doprineti da zabo-rave sve duhovne i moralne vrednosti, i da postanu sebična bića okrenuta iskqučivo sebi. Sebični qudi gube divna osećawa kao što je qubav prema otaxbini, svome narodu i svojoj porodici. Kao što vidiš, evolucionisti pokušavaju da qude udaqe od ovakvih osećawa privrženosti i zato forsiraju teoriju evolucije. Wihov ciq je da učine da qudi zaborave Boga. S takvim ciqem svima govore: “Bog te nije stvorio. Ti si postao od majmuna, to jest, ti si samo napredna životiwa.”

Bog je stvorio qude. Kada se čovek uporedi sa drugim bićima, on ostaje jedino stvorewe koje može da priča, razmišqa, raduje se, odlučuje; on ima inteligenciju, može da stvara civilizaciju i komunikaciju. Bog je sve ove osobine podario qudima.

Nijedan majmun, niti bilo koje drugo stvo-rewe, ne može da govori, razmišqa ili odlučuje na način kao što to mi qudi možemo.

Evolucionisti Ne Mogu Da Dokažu Da Su Quid Postali Od Majmuna

garfield

Qudi su oduvek bili qudi, a mač;e oduvek mačke

Za nauku je veoma važno da ima i iznese “dokaz”. Ako izneseš neku tvrdwu i želiš da u wu i drugi veruju, tada treba da ponudiš i neki dokaz. Na primer, upoznaješ se sa nekim čovekom i kažeš mu: “Ja se zovem Marko.” Taj čovek može da kaže: “Ja ne verujem da se ti zoveš Marko.” U tom slučaju treba da dokažeš da se zoveš Marko. Šta će biti tvoj dokaz? Tvoja đačka kwižica, ili tvoj pasoš, ili tvoj izvod iz kwige rođenih, ili možda tvoja preplatna karta za autobus, biće tvoj dokaz. Ako nešto od toga pokažeš ovom čoveku, on će morati da ti veruje.

A sada da ti iznesemo jedan naučni primer. Poznati naučnik Isak Wutn, koji je davno živeo, tvrdio je da postoji nešto što se zove “gravitacija” Zemqe. Onima koji su ga pitali kako to zna, on je odgovorio: “Kada jabuka pada sa drveta, ona pada na zemqu. Ona ne ostaje u vazduhu.” To znači da postoji sila koja privlači jabuku zemqi i on je tu silu nazvao “gravitacija”.

Tako i evolucionisti treba da pokažu neki dokaz da bi svoje teorije učinili verodostojnim. Na primer, teorija evolucije tvrdi da su qudi nastali od majmuna. Mi treba da im postavimo pitawe: Odakle vam takva ideja i da li imate neki dokaz za to?

Ako su qudi postali od majmuna, onda bi trebalo kao dokaz da nađemo fosile organizama koji su poluqudi i polumajmuni. Međutim, takav fosil do danas nije pronađen. Do sada su pronađeni samo fosili qudi i majmuna. To znači da EVOLUCIONISTI NEMAJU APSOLUTNO NIKAKAV DOKAZ DA SU QUDI POSTALI OD MAJMUNA.

Međutim, evolucionisti, ipak, pokušavaju da uvere qude u svoje tvrdwe uz pomoć naročitih scenarija. Kako?

Neki Evolucionistički Scenariji:

1. Evolucionisti prikazuju fosile izumrlih majmunskih vrsta kao da pripadaju organizmima koji su poluqudi i polumajmuni.

Verovatno si video slike kao što je ova gore. Kao što vidiš, evolucionisti prikazivawem ovakvih slika pokušavaju da zbune qude. U stvari, takvi organizmi nikada nisu postojali. U prošlosti oni su bili ili potpuni qudi ili kompletni majmuni, baš kao što danas možemo videti. Niko od poluqudi i polumajmuna, prikazanih na gorwoj slici, nikada nije postojao. To nije moglo da se dogodi. Kao što smo ranije rekli, nije pronađen nijedan fosil koji bi tako nešto potvrdio.

evrim

Međutim, evolucionisti stalno izmišqaju nove scenarije koji se odnose na ovo pitawe. Na primer, kada prikazuju fosil koji pripada nekoj izumrloj vrsti majmuna, oni kažu da je u pitawu fosil organizma koji se nalazi između majmuna i čoveka. Pošto su qudi često vrlo malo obavešteni o tom problemu, mnogi od wih veruju onome što evolucionisti pričaju.

2. Evolucionisti prikazuju fosile qudi koji pripadaju različitim rasama, kao da su to fosili organizama polumajmuna i poluqudi.

Kao što znaš, postoji mnogo različitih naroda na Zemqi. Postoje qudi koji pripadaju narodima kao što su afrički narodi, Kinezi, Indijanci, Turci, evropski na-rodi, Arapi i mnogi drugi. Očigledno je da qudi koji pripadaju različitim narodima imaju različite osobine. Na primer, Kinezi imaju kose oči, neki Afrikanci imaju veoma tamnu kožu i veoma kovrxavu kosu. Kada vidiš jednog Indijanca ili jednog Eskima, odmah znaš da pripadaju narodima koji se razlikuju od tvoga. U dalekoj prošlosti postojali su qudi koji su pripadali različitim narodima i neke wihove osobine možda su bile drugačije u poređewu sa savremenim qudima.

evrim

Kao što je nemoguće i besmisleno da nastupe promene prikazane na ovoj slici, tako su nemoguće i besmislene tvrdwe evolucionista!

Na primer, lobawe qudi koji su pripadali rasi neandertalaca bile su veće od lobawa današwih qudi. Wihovi mišići bili su jači kada se uporede sa našim.

Međutim, evoluiconisti koriste razlike između ove rase i današwih qudi da bi ubedili qude u svoje priče. Na primer, kada pronađu fosil lobawe neandertalca, oni kažu: “Ovo je lobawa čovekovih predaka koji su živeli pre više desetina hiqada godina.” Nekada su pronađeni fosili lobawa mawih u poređewu sa prosečnom veličinom lobawe današwih qudi. Kada pronađu takve fosile, oni kažu: “Onaj kome je pripadala ova lobawa bio je na putu razvoja od majmuna do čoveka.”

insanlar
Indonežanin Kinez Grk Indijac Aborigine

U stvari, čak i danas postoje qudi koji pripadaju različitim narodima koji imaju mawe lobawe od prosečnih. Na primer, veličina lobawe Aborixina je veoma mala. Ali to ne znači da su oni polumajmuni i poluqudi. Oni su normalni qudi baš kao i ti i sva druga qudska bića.

Prema tome, možemo zakqučiti da fosili, koje evolucionisti prikazuju kao dokaze da su qudi evoluirali od majmuna, pripadaju ili vrstama majmuna ili qudskim rasama koje su izumrle. To znači da poluqudi i polumajmuni nikada nisu postojali.

kafatasları

Na gorwoj slici možeš videti predstavnike različitih naroda koji danas žive na Zemqi. Lobawe na slici sa leve strane takođe pripadaju različitim rasama. Kao što možeš da vidiš, danas postoji mnogo različitih rasa qudi. Većina od tih rasa ima različite oblike lobawe.
Evolucionisti uzimaju ove qudske lobawe koje se razlikuju jedne od drugih i prikazuju ih kao da predstavqaju različite vrste organizama. U stvari, razlike koje se po-javquju u osobinama između tih lobawa ne predstavqaju različite vrste organizama, već različite rase qudi.

(a, b, v) Severni narodi
(g, d, đ) Američki crnci
(e, ž, z) Australijanci

Najveće Prevare Evolucionista:

1. Prevara Zvana Pildaunski Čovek

piltdown adamı sahtekarlığı

Prevara zvana Pildaunski čovek u kojoj su evolucionisti spojili vilicu majmuna i lobawu čoveka.

Godine 1912, evolucionisti su pronašli fosil jedne kosti dowe vilice i jednog dela lobawe. Ta kost dowe vi-lice izgledala je kao da pripada majmunu, a deo lobawe ličio je na onaj kao kod čoveka. To jest, prema evolucionistima to je bio polučovek i polumajmun. Za ove delo-ve kostiju tvrdili su da su stari 500 hiqada go-dina i da dokazuju da su qudi evoluirali od majmuna.

Te kosti prikazivane su kao dokazi za evoluciju, tokom skoro 40 godina, u različitim muzejskim postavkama širom sveta. Međutim, 1949. godine, te kosti bile su ponovo ispitivane i postignuti su veoma iznenađujući rezultati. Kost dowe vilice nije bila stara 500 hiqada godina, već samo 2 ili 3 godine. A kost lobawe pripadala je fosilu običnog čoveka koji je bio star nekoliko hiqada godina.

Istina je tako izašla na videlo:

Neki qudi spojili su kost vilice majmuna sa starom qudskom lobawom i premazali ih nekim hemikalijama da bi izgledale što sta-rije. Pošto evolucionisti nisu mogli da pronađu fosil polučoveka i polumajmuna, oni su pokušali da načine lažan fosil. Ovaj događaj zabeležen je u naučnoj istoriji kao najveća prevara učiwena od strane naučnika.

2. Prevara Zvana Čovek iz Nebraske

evrim

Godine 1922. pronađen je fosil jednog zuba. Evolucionisti su tvrdili da ovaj zub poseduje osobine i čoveka i majmuna. Posle toga, na osnovu tog zuba, bila je napravqena slika zamišqenog stvorewa koje je predstavqalo prelaz između majmuna i čoveka. Evolucionisti se na tome nisu zaustavili, otišli su još daqe i naslikali celu porodicu ovog zamišqenog stvorewa.

Nebraska adamı sahtekarlığı

Evolucionisti su na osnovu jednog zuba napravili ovakav crtež.

Svi ovi crteži bili su zasnovani samo na ovom jednom zubu... A sada za trenutak razmisli. Ako bi tebi ispao jedan zub, i onda neko ko te nikada nije sreo uzeo taj zub i tvrdio da može precizno da nacrta tvoj lik posmatrajući ovaj tvoj zub, da li bi mu poverovao? Zar ti ne bi zvučalo kao prevara ako bi on tvrdio da tako može da naslika ne samo tebe, već i celu tvoju porodicu? Očigledno da je potpuno besmisleno pokušavati da se naslika neko stvorewe i wegova porodica samo posmatrawem jednog zuba.

Godine 1927. učiweno je zapawujuće otkriće. Pronađeni su svi delovi skeleta stvorewa kome je pripadao taj zub. Zub nije pripadao ni čoveku, ni majmunu.

On je pripadao sviwi... Ovaj događaj predstavqao je pravi slom za evolucioniste.

evrim sahte çizimleri

Crtež koji se pojavio u magazinu “Sandej tajms” 5. aprila 1964. godine.

Crtež Morisa Vilsona

Crtež N. Parkera objavqen u časopisu “Nejšnal xiografik” iz septembra 1960. godine.

Dokaz da Qudi Nisu Postali od Majmuna:

Discover

Ova lobawa, stara navodno 800 hiqada godina, pripa-dala je qudskom biću. To pokazuje kako evolucionisti sami negiraju svoje tvrdwe.

1. Evolucionisti su pronašli fosile qudi koji su navodno veoma davno živeli. Ti qudski fosili pokazuju da se ne razlikuju kada se uporede sa današwim qudima. Štaviše, period u kome su ti fosili nastali jeste period za koji oni tvrde da qudi tada još nisu postojali. Tada su navodno postojali samo čovekovi majmunski preci.

Na primer, za vreme iskopavawa u jednoj pećini u Španiji, pronađen je fosil deteta koje je navodno živelo pre 800 hiqada go-dina. Kosti lica tog deteta imale su iste osobine kao lice današwe dece. Međutim, kako evolucionisti kažu, pre navodnih 800 hiqada godina qudi nisu postojali. Ali, kada je ovaj fosil pronađen u Španiji, bilo je jasno da su qudi postojali kao qudi od trenutka kada su stvoreni. Nikada nije živelo nijedno stvorewe koje je bilo polumajmun i polučovek.

iskelet

Skelet Toskana Kid dokazuje da su deca nekada izgledala kao današwa, iako su navodno stara чак 1,6 miliona godina.

2. Evolucionisti su otkrili ostatke kamene kolibe. Kada su određivali wenu starost, došli su do zakqučka da je ona navodno stara 1,5 miliona godina. To znači da su qudi, koji su navodno živeli pre 1,5 miliona godina, bili civilizovani. Oni su bili pravi qudi kao i mi. To ponovo čini besmislenim tvrdwe evolucionista, kao što je ona da su qudi evoluirali od majmuna tako što su prvo živeli primitivni qudi (polumajmuni, poluqudi), i da su oni kasnije evoluirali u današwe qude.

3. Jedan od navodno najstarijih fosila koje su pronašli evolucionisti, jeste onaj pod imenom Toskana Kid, za koji tvrde da je star 1,6 miliona godina. Kada je ovaj fosil bio detaqnije proučen, bilo je otkriveno da je pripadao qudskom detetu starom 12 godina, i da bi ono postiglo vi-sinu od 180 centimetara da je dostiglo punu zrelost. Samo ovaj fosil, sa svojom potpunom sličnošću današwim qudskim skeletima, bio je dovoqan da ospori verovawe da su qudi nastali od majmuna.

4. Qudi su jedina stvorewa među svim bićima koja mogu uspravno da hodaju na dve noge. Životiwe kao što su kowi, psi i majmuni imaju četiri noge, a životiwe kao što su zmije, krokodili i gušteri puze po zemqi.

Teorija evolucije tvrdi da su navodno pre nekoliko miliona godina četvoronožni majmuni promenili svoj način hoda u pogrbqeni položaj. Majmuni su nastavili da pogrbqeno hodaju, sve dok jednog dana wihov način hodawa nije postao potpuno uspravan. Formirawe qudskog oblika hodawa bilo je rezultat te promene. Ovakve tvrdwe u teoriji evolucije nisu zasnovane ni na kakvim naučnim dokazima, već na potpunim pretpostavkama. Proučavawa koja su izvršili naučnici posledwih godina dokazuju da su ovakve tvrdwe evolucionista naučno potpuno besmislene!

Proučavawa su pokazala da organizmi najboqe koriste svoju energiju kada hodaju na 2 ili 4 noge. Organizmi koriste dva puta više energije kada pokušavaju da hodaju pogrbqeno i suprotno od wihovog prirodnog položaja.

Dakle, zašto bi majmuni hodajući trošili dva puta više energije, i to tokom nekoliko hiqada godina? To bi bilo isto kao kada bi odrastao čovek pokušao da puzi sa velikim teretom na svojim leđima. Ili bi možda ti, dok ugodno hodaš na svoje dve noge, iznenada odlučio da zastaneš i nastaviš hodawe na svojim dlanovima? Jasno je da nijedan organizam neće promeniti svoj način kretawa koji mu je najugodniji. Bog je stvorio čoveka sa sposobnošću da se kreće na najugodniji način.

iskeletler

Nemoguće je da se majmuni, koji hodaju pogrbqeno na četiri noge, pretvore u qude koji hodaju uspravno na dve noge.

Možemo zakqučiti da teorija evolucije ne može da odgovori na pitawe: “Zašto su četvoronožni majmuni odlučili da jednoga dana počnu da hodaju na dve noge?”

Najveća Razlika

ahtopot gözleri

Da li je razumno reći da su qudi nastali od oktopusa samo zato što wegove oči liče na čovekove?

Najveća razlika između čoveka i majmuna ogleda se u tome što qudi imaju razum, a majmuni ga nemaju. Qudi poseduju znawe, mogu da razmišqaju, razgovaraju i prenose svoje misli drugima koristeći smisleno sastavqene rečenice, da donose odluke, da osećaju, razvijaju umetnost, da crtaju, komponuju melodije, da sviraju i izkazuju qubav i moralne vrednosti. Sve ove spomenute osobine odnose se samo na čoveka. Životiwe ne poseduju ove osobine.

Evo još jednog od brojnih pitawa na koje evolucionisti ne mogu da odgovore. Da bi ličio na čoveka, jedan majmun je morao da pretrpi veliki broj fizičkih promena i dobije druge osobine koje poseduje čovek. Da li u prirodi postoji neka sila koja može dati bilo kome majmunu takve sposobnosti kao što su slikawe, razmišqawe i komponovawe? Naravno da ne!

Bog je stvorio samo qude sa takvim sposobnostima, a životiwama nije dao takve osobine. Čovek je i daqe čovek od onoga dana kada je wegova vrsta stvorena. Ribe su oduvek bile ribe, a ptice su oduvek bile ptice. Nijedan organizam nije predak nekoj drugoj vrsti organizma. Bog je stvoriteq svih qudi i svih bića.

papağan

Razlog zbog koga evolucionisti tvrde da su qudi nastali od majmuna nalazi se u fizičkoj sličnosti koja postoji između wih. Međutim, postoje i drugi organizmi na Zemqi koji su po nekim osobinama mnogo sličniji qudima nego majmuni.

Na slici možeš videti papagaja koji može da priča. Oktopusi imaju oči koje su veoma slične qudskim. Mačke i psi slušaju i prate pokrete, baš kao i qudi. Šta bi pomislio ako bi ti neko rekao da su qudi nastali od psa, ili od papagaja, ili od oktopusa?

Kao što vidiš, nema nikakve razlike između ovakvih ideja i onoga što pričaju evolucionisti.

 

15 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."