Evolution Hoax

< <
4 / total: 19

Predivne Osobine Stvorewa Koja Se Nalaze Oko Nas

Da li znaš da bića koja svakoga dana vidiš imaju veoma zanimqive osobine?

Kada je stvorio Zemqu, Bog je na woj stvorio mnoštvo bića. Čovek je jedno od tih bića. Rekli smo ranije kako je čovek stvoren. Ali, osim čoveka postoje i druga bića na ovoj planeti.

hayvanlar

Postoje i biqke i životiwe. U ovom delu objasnićemo i prikazaćemo zanimqive osobine nekih životiwa i biqaka. Neki od wih su životiwe koje možda viđaš svakoga dana dok šetaš, dok se igraš u dvorištu ili sediš na terasi. Verovatno nisi mnogo razmišqao o wihovim izuzetnim osobinama.

uyuyan kız

Kada je stvorio qude, Bog im je dao neke osobine koje će ih stalno podsećati na Wega kao Tvorca. Na pri-mer, na prethodnoj strani možeš videti slike deteta i ko-marca. Ko-marac je više hiqada puta mawi od deteta. Ali, bez obzira na to, dete koje spava u svom krevetu potpuno je bespomoćno u odnosu na komarca. Bez obzira na to šta sve dete može da uradi, ono neće moći da se zaštiti od uboda komarca. To je zato što komarac ima mnoge i posebne osobine, i zato je tako nasrtqiv i opasan, iako je mnogo puta mawi od čoveka. Bog želi da qudi razmišqaju. Bog želi da qudi shvate da sami, bez Wegove pomoći, ne mogu ništa da učine, čak ni protiv komarca. Na taj način qudi mogu da shvate da su sami i bez Boga potpuno bespomoćni.

A sada, razmisli o sebi. Odlaziš u krevet i stalno čuješ zujawe. To je zujawe komarca. Kao što možeš da vidiš na slici, komarac je veoma mali, ali wegovo zujawe je dosta jako. On to uspeva zahvaqujući specifičnoj sposobnosti koju mu je Bog dao. Međutim, da li znaš zašto komarac stalno pokušava da te ubode? Nastavi da čitaš i dobićeš odgovore na mnoga zaminqiva pitawa koja se odnose na komarca.

sivrisinek

Komarac u akciji! Da li na dowoj slici vidiš kako je stomak komarca postao crven kao rezultat krvi koju je isisao?

Neverovatna Otkrića O Komarcu

Komarac je insekt koji je većini qudi poznat, jer kao nezvani gost posećuje tokom leta wihove kuće. Da li si nekada izbliza posmatrao komarca? Ako nisi, pogledaj sliku na prethodnoj strani i da pokušamo da je zajedno proučimo. Da li znaš zašto je stomak ovog komarca crven? Wegov stomak je crven zato što je ispuwen krvqu osobe na koju je sleteo. Zašto komarci sisaju krv? Mnogi qudi veruju da se komarci hrane krvqu.

Ali, u stvarni, komarci se hrane proizvodima sa cveća. Jedino ženka komarca sisa krv jer joj je potrebna za jaja koja nosi. Sada kada ovo znaš, sigurno ćeš na komarce drugačije gledati. Međutim, postoje i druge osobine komaraca koje će te još više iznenaditi. Kao što znaš, komarci su insekti koji lete i žive na kopnu. Ali, oni se razvijaju u vodi i kada odrastu izlaze iz vode, ali uopšte se ne pokvase. Da li si ikada čuo nešto tako neverovatno? Ako nisi, nastavi da čitaš i zaista ćeš se iznenaditi.

Avantura Počiwe...

sinek yumurtaları

Ženka komarca spaja svoja jaja u oblik splava da ne bi potonula.

Avantura malog komarca počiwe kada ženka komarca svoja jaja ostavi na površini vode ili na vlažnom lišću. Treba da znaš da ona svoja jaja ne ostavqa nasumično. Ona ih uredno slaže jedno pored drugog. Ovako složena jaja liče na splav. Da li znaš zašto ženka komarca svojim jajima daje ovakav oblik?

Ona svojim jajima daje takav oblik, jer dok leže na vodi ona lako mogu da potonu. Ali ako su spojena na ovakav način, nema bojazni da će potonuti. Bela jaja koja ženka pažqivo ređa, odmah postaju tamna. Drugi insekti i ptice ne primećuju ova jaja jer je wihova boja tamna. Na taj način jaja bivaju sačuvana od napada drugih insekata i ptica. Gde je to malo jaje komarca naučilo da treba da mewa svoju boju? Očigledno da malo jaje ne poseduje to znawe. Ženka komarca koja je izlegla ova jaja takođe ne zna da mewa boju svojih jaja. Tvorac koji štiti sva bića zaštitio je i wih.

şnorkel

1. lutka komarca

2. larva komarca

Ali, sačekaj! Avantura komarca tek je počela. Mali komarci unutar jaja uskoro će se pretvoriti u larve. A te larve, kao što možeš videti na sledećoj strani, nalaze se u vodi glavom okrenutom nadole. Šta misliš, kako ove larve dišu kada se wihove glave nalaze u vodi? Tvorac im je dao jedan organ koji im omogućava da dišu. Da li znaš na šta liči taj organ? On liči na cev za disawe kod ronilaca, kao ona koju ima dečak na sledećoj strani. To je jedna cev čiji se vrh nalazi iznad vode. Vazduh koji prolazi kroz tu cev omogućava disawe malom komarcu koji se nalazi ispod vode.

pupa

Mosquito Cocoon

Međutim, ovde se pojavquje veliki problem. Ova cev nalazi se iznad vode, ali i najmawi talas mogao bi da ubaci vodu u wu, i ta voda udavila bi malog komarca. Ali, to se ne dešava. Na kraju ove cevi postoji lepqiva materija koja sprečava vodu da uđe u cev. Šta misliš, da li larva, kao što je ova na slici, može reći: “Hajde da stavim lepqivu supstancu na kraj moje cevi da voda ne bi ulazila unutra”? Da li mali komarci imaju takvu sposobnost i inteligenciju? Očigledno je da mali komarci ne mogu da misle i čine takve poduhvate. Tvorac je stvorio ovu cev tako da mali komarci mogu da dišu, i lepqivu supstancu na kraju cevi koja sprečava vodu da uđe unutra.

Kao što možeš videti, Bog nije samo tebe zaštitio, On je zaštitio sva bića.

Nemoj da misliš da je tu kraj. Avantura još traje.

U međuvremenu, mali komarci nekoliko puta mewaju svoju kožu. Na kraju, dobijaju oblik kao što vidiš na dowoj slici. Ali, on još uvek ne izgleda kao pravi komarac, zar ne? Ovo razdobqe u razvoju komarca zove se lutka. Unutar qušture zvane lutka komarac potpuno odrasta i dobija pravi izgled komarca. On postaje spreman da leti, zajedno sa svojim antenama, bodqom, nogama, kri-lima i očima koje čine veliki deo wegove glave. Međutim, on najpre mora da izađe iz qušture u kojoj se nalazi.

Komarac Se Pojavio!

sivrisinek

Komarac koji je izašao iz svoje qušture stoji na vodi! Tvorac je zaštitio komarca da ne potone u vodu pomoću lepqive mate-rije koju je stvorio na wegovim nogama.

Quštura najpre puca u području glave. Komarac se suočava sa velikom opasnošću pre nego što se rodi. Šta će se desiti ako se quštura napuni vodom? U tom slučaju, komarac će potonuti. Međutim, glaveni deo qušture prekriven je posebno lepqivom materijom koja štiti komarčevu glavu od dodira sa vodom.

Ovaj trenutak je vrlo važan, jer komarac mora da stoji na vodi na vrhovima svojih stopala i ne sme da navlaži svoja krila. Čak i najslabiji vetar mogao bi da izazove pad komarca u vodu i time wegovu smrt. Ali, komarac se veoma vešto snalazi na vodi, jer potpuno koristi osobine koje mu je Tvorac dao.

Kako Komarac Može Da Te Vidi I Ubode U Mraku?

Da li si to pitawe nekad postavio? Pala je noć, mrak je, a ti ležiš u svom krevetu. Pokriven si svojim pokrivačem. Samo mali deo tvoje ruke nalazi se izvan pokrivača. Komarac dolazi usred mraka; on uočava taj mali deo tvoje ruke i ubada je. Ako ti ništa ne možeš da vidiš u mraku, kako onda komarac može da vidi?

Komarci mogu da vide bića oko sebe u različitim bojama na osnovu toplote koju ta bića zrače. Pošto taj način vida ne zavisi od svetla, oni mogu, čak i u mraku, tokom noći, da pronađu krvne sudove.

To je izuzetna sposobnost komarca. Na osnovu toga, naučnici su konstruisali kameru koja snima na osnovu toplote. Čak i kada je mrak, ova kamera snima okolinu kao da je dan. Da li to možeš da zamisliš? Qudi imitiraju ono što radi mali komarac! Da li je moguće da komarac zna više od qudi, i to od naučnika? Naravno da ne! Ali Tvorac je dao komarcima izuzetne sposobnosti. Qudi su se oduševili tim izuzetnim sposobnostima i pokušavaju da ih imitiraju. Qudi su projektovali avion imitirajući ptice. Postoje i mnoge druge pojave koje su qudi iskoristili pošto su otkrili u prirodi. Ali za sada, mi ćemo nastaviti avanturu proučavawa komarca.

Komarac U Akciji!

Tehnika koju komarac koristi prilikom sisawa krvi je toliko precizna da je zadivila qude.

Komarac najpre sleće na svoju metu. Na primer, tvoju ruku... Zatim, pomoću malih usana na svojoj surlici on bira pogodno mesto za sebe.

Bodqa komarca liči na špric i zaštićena je pomoću specijalnih korica. Tokom sisawa krvi igla se izvlači iz korica. Mnogi qudi misle da komarac probada kožu, kada svoju bodqu uvlači u wu, ali on koristi drugačiju metodu za taj posao. On svoju dowu vilicu pomera napred i nazad, slično radu testere, i pomoću svoje dowe vilice zaseca kožu. Zatim, kroz taj otvor uvlači svoju bodqu i kada bodqa dođe do krvnog suda on počiwe da sisa krv.

sivrisinek nasıl görür

Komarci vide bića, jer prate wihovu toplotu. Ovako komarac vidi grupu qudi i onda bira svoju metu.

Doktor Komarac!

sivrisinek

Možda ćeš se zapitati: “Mogu li komarci da postanu doktori?” Ali, kada pročitaš ovu stranu, reći ćeš: “Oni su zaista doktori!”

Kada se posečeš, tvoja krv sama prestaje da ističe. To je zato što krv ima sposobnost da se zgruša i tako prestane da ističe. Bog je stvorio krv sa takvom jedinstvenom osobinom da bi zaštitio qude. Kada se krv ne bi sama zgrušala, najmawa posekotina na našem prstu ili povreda koju smo zadobili prilikom pada dok smo trčali, mogla bi da prouzrokuje smrt, jer ne bismo mogli da zaustavimo krvarewe.

To za nas ima životnu važnost. Međutim, komarci nisu previše srećni zbog toga. Zašto? Zato što kada komarac počne da sisa našu krv, ona počiwe da postaje čvrsta i ne može da se kreće kroz wegovu bodqu. Kada bi se to zaista desilo, komarci ne bi mogli da opstanu u životu. Osim toga, u toj situaciji nijedan komarac ne bi mogao da uzme proteine za svoja jaja. Ali, opet možemo zakqučiti - Tvorac je stvorio komarce kao bića posebno pripremqena za taj proces. Kako? Pre nego što komarac počne da sisa krv, on izlučuje naročitu tečnost u krvni sud osobe na koju je sleteo. Na taj način, krv u tom području neće se zgrušati i komarac će moći da je sisa.

Ova tečnost ima još jednu posebnost. Dok komarac sve ovo radi, ti ništa nećeš osetiti, zato što ova tečnost čini da utrne područje kože koje on ubada. Ova tečnost je kao anestezija koju koristi zubar ili hirurg. Lekari koriste anesteziju da bi nam pomogli da se boqe osećamo, da ne oseĆamo bol, dok nas oni leče. Kao što vidiš, komarac deluje kao doktor. On najpre učini da koža utrne, pa je onda probuši i sisa.

Tek pošto te komarac ubode, osetićeš svrab i zapaziti otok. Ova tečnost koju je komarac izlučio čini da te koža svrbi i otiče.

Možda misliš da se sve ovo što smo rekli dešava tokom dugog vremenskog perioda. Ali u stvari, komarac veći deo toga obavi za kratko vreme. Ti možeš da osetiš ubod komarca, tek kada je on završio svoj posao i spakovao svoju opremu.

sivrisinek

1- Ženka komarca hrani jaja koja se nalaze u woj uz pomoć krvi koju sisa.

Na ovoj slici može se videti prikaz delovawa komarca kada ubode čoveka. Komarac ne sisa krv da bi se hranio. On sisa krv samo zato što je ona potrebna wegovim jajima. Pored toga, ništa nećeš osetiti dok komarac sve to radi, jer komarac čini da utrne područje koje on zaseca.

A sada, da zajedno razmišqamo. Komarac je veliki kao vrh olovke. Međutim, posao koji obavqa veoma je važan i složen. Šta misliš, da li komarac razmišqa o svemu tome - o sprečavawu zgrušavawa qudske krvi, o tome da utrne područje koje treba da zaseče tako da onemogući pojavu bola, da ima oko koje lako može i noću da vidi, da poređa svoja jaja u obliku splava da ona ne potonu... On nije mogao da izmisli sve to, zar ne?

Bog je stvorio svako biće sa najpogodnijim osobinama, tako da ta bića mogu da se hrane, čuvaju i prežive. To samo pokazuje koliko je Bog milostiv, brižqiv i odgovoran. Bog nigde nije napravio nijednu grešku i On nikoga nije zaboravio. Zato i postoji sve ovo što je potrebno, čak i u životu sićušnog komarca.

Muva je Jedan od Najboqih Letača na Zemqi

sinek

Do sada smo spomenuli neke posebne osobine komarca. Međutim, i sve muve koje vidimo oko sebe imaju zani-mqive osobine. Od trenutka kada se izlegu, muve su u stawu da izvanredno lete. Možemo slobodno reći da od trenutka kad počnu da lete, muve su najtalentovaniji letači.

Muva može da zamahne svojim krilima oko 500 do 1000 puta u sekundi. Zaustavimo se ovde i za trenutak razmislimo. Vremenski okvir koji smo spomenuli nije ni jedan minut, ni jedan sat, već samo jedna sekunda. To jest, to je otprilike isto vreme kao kad ti zatvoriš i otvoriš svoje oči (trepneš). Kao što vidiš, muva svojim krilima zamahne makar 500 puta, dok ti jednom zatvoriš i otvoriš svoje oči.

Sada razmisli o sledećem: Šta bi učinio kada bi te neko zamolio da podigneš i spustiš svoje ruke samo 10 puta u jednoj sekundi, a ne 500 puta? Sigurno da bi ti bilo nemoguće da to uradiš 500 puta služeći se mišićima koje imaš. Ali muva, svojim izuzetnim mišićima, obavqa taj zadatak koji ti, ili odrasli qudi, ne možete da uradite. Pored toga, muve ne osećaju nikakve poteškoće dok mašu svojim krilima; wihovi mišići na krilima neće se istrošiti. To je zbog toga što su one stvorene sa takvim jednim izuzetnim sistemom.

Ako izbliza pogledaš muvu, uverićeš se da ona nema nikavih poteškoća da poleti; možda te to neće iznenaditi, jer si to mnogo puta gledao. Međutim, to je veoma važan i težak poduhvat.

helikopter

Kada jedan helikopter, koji je napravqen od strane qudi uz pomoć najsavremenije tehnologije, pokuša da poleti, on u tome ni približno nije uspešan kao jedna muva.

Sigurno si nekad video avion ili helikopter. Da li znaš od kad ih qudi koriste? Mašine koje danas mogu da lete razvijene su tek u posledwih sto godina. To znači da pre sto godina nije bilo ni aviona, ni helikoptera koje danas možeš da vidiš. Inžeweri i tehničari dugo vremena su istraživali, mnogo godina radili i tek odnedavno uspeli su da razviju takve letelice. Pogledaj ovo, vrlo je važno: Danas nijedna mašina koja može da leti nema takvu sposobnost poletawa kao što to ima muva. Ovu osobinu, do određene mere, poseduju neki helikopteri. Međutim, čak i pored svih tih dugotrajnih napora i snažnih motora koji su specijalno razvijeni, ovi helikopteri još uvek nemaju sposobnost da lete tako savršeno kao što mogu muve.

Sada dobro pogledaj prvu muvu koja prođe pored tebe. Ono što ćeš posebno zapaziti jeste da muva ne leti po pravoj liniji. Muva može da leti u bilo kom smeru, manevrišući u vazduhu. Na primer, ona može da leti cik-cak, a može i naglo da skrene. Ona može da sleti na bilo koju površinu, bez obzira koliko je ta površina nepogodna. Ona vrlo lako može da sleti i na plafon i na vertikalne zidove.

Do danas nije napravqena leteća mašina koja može da izvrši sve ove poduhvate. Pokušaj da uporediš poletawe jednog aviona i jedne muve, i odluči ko je od wih uspešniji u tome.

A sada, slično pitawe za tebe: Ko je naučio muvu svim tim pokretima? Još jednom možemo da zakqučimo da ono što ovde vidimo ukazuje na prisustvo svemoćnog Boga. On je taj koji je stvorio takve savršene letačke sposobnosti.

Mali Čudotvorci Koji Prave Med

balarısı

Da li znaš ko pravi med koji ponekad dobiješ za doručak?

Verovatno ćeš odgovoriti: “Da, znam!” To je zato što svi mi dobro znamo da pčele prave med. Međutim, da li znaš kako to da pčele umeju da prave med od trenutka kad se izlegu pa sve do svog uginuća, ili kako su one tako okretne i inteligentne? Da proučimo kako je Bog stvorio pčelu...

U pčeliwoj košnici postoji jedna kraqica, nekoliko stotina mužjaka pčela i radna snaga od nekoliko hiqada radilica. (Ukupan broj pčela u košnici može dostići cifru od 80.000.) Jedna pčela koja radi, obavqa sve potrebne poslove u košnici. Neki od wenih zadataka jesu: Da izgradi saće u košnici, da je čisti i čuva, da hrani kraqicu i mužjake, da hrani i čuva larve, da izgradi sobe za bebe u kojima će one odrasti, da te sobe čisti, da održava toplotu i vlagu u košnici, da sakupqa nektar, polen, vodu i smolu...

Ranije smo govorili o životu komarca. A sada pogledaj-mo kakvim životom žive pčele radilice.

balarısı

Pčela radilica živi između 4 do 6 meseci, a 3 sedmice posle svog izlegawa živi u košnici. Wen prvi posao je da brine o pčelama koje rastu. Ona hrani pčele bebe medom i polenom koje uzima iz skladišta.

Kada pčela ra-dilica ima 12 dana, u wenom telu iznenada počiwe da se proizvodi pčeliwi vosak. Ovaj vosak izuzetno je važan za pčele, jer one prave svoje saće pomoću ovog voska. Na 51. strani možeš videti sliku saća.

Zar nisu lepa? Da li bi bez lewira mogao da napraviš tako lepe šestougao-nike i to jedne pored drugih?

balarısı

Ne samo to, uzmi komad belog papira i počni da crtaš šestougaonike na jednom kraju papira, a tvoj drug neka počne da crta šestougaonike sa drugog kraja tog istog papira. Da li ćete moći da se spojite u sredini papira jednim lepim šestougaonikom, a da vam ne ostane ni malo praznog prostora? Nećete moći, zar ne? To je nešto što čak ni odrasli qudi ne bi mogli da urade. Tvoji učiteqi, roditeqi, čak ni tvoj deda i baka ne bi mogli da urade tako nešto; kao što vidiš, da bi to mogao da uradiš potrebni su ti neki instrumenti i vrlo složeni proračuni. Međutim, mala pčela, koja je stara samo 12 dana, može da napravi tako savršeno saće. Štaviše, ona to može da učini ne koristeći bilo kakve instrumente.

balarısı petekleri

Savršeno saće nemoguće je napra-viti bez ikakvih pomagala!

Sve pčele počiwu da prave šestougaono saće iz jednog ugla u košnici i sastaju se u sredini. Možeš zapaziti da je svako saće iste visine. Kako pčela može da uradi tako nešto, što čak ni čovek ne bi mogao, i to uz pomoć svoje velike inteligencije? Kao što vidiš, Bog je omogućio pčeli da ostvaruje takve poduhvate. Bog je stvorio pčelu sa takvim sposobnostima.

Ovo nisu sve obaveze jedne pčele radilice. Među wenim zadacima, sve dok ne postane stara 3 sedmice, nalazi se i skladištewe nektara i polena u saću, održavawe košnice čistom, izbacivawe uginulih pčela i otpadaka iz košnice. Tokom kraja treće sedmice, ona obavqa svoj posledwi zadatak tako što postaje stražar koji štiti košnicu od neprijateqa. Kada prođu 3 sedmice, ova pčela postaje dovoqno vešta da sakupqa žele, polen i vodu.

Pčela radilica ugine iscrpqena stalnim radom koji traje 2 do 3 sedmice.

Tokom svog kratkog životnog veka, pčele neprekidno rade. Niko ih nije učio da obavqaju taj posao. Ali, one počiwu da rade odmah posle izlegawa. Pokušaj da zamisliš jednu novorođenu bebu kako ustaje iz kreveta, i najpre namešta svoj krevet, onda odlazi da se okupa, a zatim počiwe da brine o ostalim bebama; kupa ih, hrani, oblači. To je nemoguće, zar ne? Ipak, pčele obavqaju ovaj nemoguć zadatak, jer ih je Bog stvorio sa sposobnostima da to rade.

Pčele Koje Plešu

dans eden balarıları

Pčele plešu praveći pokrete u obliku broja 8. Wihov ples ima samo jednu svrhu: da wenim saradnicima pokaže mesto izvora hrane.

Da li ti je iko nekad rekao da pčele znaju da plešu? Neke pčele traže izvore hrane van košnice. Pošto su letele skoro ceo dan, one pronalaze izvore hrane i uzimaju nektara koliko mogu, a zatim se vraćaju u svoju košnicu. Na izvorištu je ostalo još mnogo hrane, ali ove pčele ne mogu je prikupiti bez pomoći ostalih pčela. Pčela izviđač pamti lokaciju izvora hrane i brzo se vraća u košnicu da obavesti druge. Onda iznad košnice počiwe da pravi pokrete u obliku broja 8. Pokreti koje ova pčela pravi, tako što trese svojih stomakom, predstavqa signale koji ukazuju na rastojawe od izvora hrane do košnice. Wene drugarice na kraju ovog plesa prepoznaju poruku o lokaciji izvora hrane i brzo kreću prema cveću koje predstavqa wihov novi izvor hrane.

Šta misliš, gde su pčele naučile da pokazuju smer izvora hrane pomoću plesa? Naravno, Onaj koji im je dao to znawe jeste wihov Stvoriteq i Zaštitnik, svemoćni Bog.

Da Li Znaš Da Pčele Prave Med I Za Nas?

balarısı petekleri

Pčele polažu svoj med u saće. One prave med ne samo za sebe, već i za nas!

 

balarısı

Pčele mogu da proizvedu mnogo više meda nego što im je potrebno. Kao što znaš, pčela pravi med u svom sto-maku. Wihova mala tela naprave dovoqno meda i za wih i za qude. Ali, zašto pčele to rade? Zašto pčele ne prave med samo za sebe, već ga prave i za nas? Med je veoma dobra hrana za čoveka. Bog je zato stvorio pčele sa sposobnošću da prave med, i to u velikim količinama.

Your Lord revealed to the bees: "Build dwellings in the mountains and the trees, and also in the structures which men erect. Then eat from every kind of fruit and travel the paths of your Lord, which have been made easy for you to follow." From inside them comes a drink of varying colours, containing healing for mankind. There is certainly a Sign in that for people who reflect. (Surat an-Nahl: 68-69)

 

4 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."