Evolution Hoax

< <
3 / total: 19

Ovo je Naše Telo!

Naše telo je savršena mašina koja nam omogućava da lepo živimo na Zemqi, da trčimo i igramo se, da čitamo i pišemo, ukratko, omogućava nam da obavimo svaki posao. Ta mašina je tako savršena da čak ni najnaprednija tehnologija nije u stawu da napravi nešto slično.

Od kada znaš da tvoje telo neprekidno radi i da popravqa samo sebe kada se dogodi neko oštećewe?

besinler
1. Voda
2. Proteini
3. Ugqeni Hidrati
4. Minerali
5. Čvrste I Tečne
Da li znaš da je tvoje telo sastavqeno od masti, proteina, vode, ugqenih hidrata i minerala?

Naši Prozori u Svet: Naše Oči

Svaki organ, deo našeg tela, veoma je važan za nas. Naš život bi se potpuno promenio ako bi nedostajao samo jedan od wih. Na primer, naše oči... Da li si nekada razmišqao o tome kakav bi nam život bio kada ne bismo imali oči? Onda ne bismo mogli da znamo kako nam izgledaju roditeqi, braća, sestre i prijateqi. Ne bismo mogli da vidimo sve lepe stvari koje postoje. Ne bismo mogli da se igramo sa većinom svojih igračaka. Ne bismo mogli da čitamo ovu kwigu, niti da vidimo slike koje su u woj. Ne bismo mogli ni da zamislimo kako izgleda zec ili pas, pošto ih nikada ne bismo videli. Ne bismo mogli da gledamo nijedan crtani film na televi-ziji. Ne bismo mogli ni svoje poslove da obavqamo. Ne bismo mogli da nađemo put do kuće. Ne bismo mogli da vidimo nijednu boju ni oblik, ne bismo znali šta je svetlost, niti bismo mogli da prepoznamo bilo šta od svega toga. Beskonačan je spisak onoga što ne bismo mogli da vidimo.

Ali, Bog je stvorio sve qude sa očima koje mogu da vide. To je veoma važna prednost koju je Bog dao qudima.

görme

Pogledajmo ukratko kako možemo da vidimo:

Svaki objekat na svetu šaqe svetlost u svoju okolinu. Na primer, dok čitaš ovu kwigu, svetlost koja dolazi od ove kwige prolazi kroz zenicu do zadweg dela tvog oka.

Pošto ova svetlost prođe kroz seriju procesa u pozadini tvog oka, pretvara se u električni signal. Ovaj električni signal odlazi do tvog mozga. U zadwem delu tvog mozga nalazi se centar za posmatrawe koji ti omogućava da vidiš. Centar za posmatrawe je jedna mala tačka.To je malo mesto na kome električni signali prave sliku kwige u trenutku u kome je posmatraš.

Zar to nije savršen sistem? Ako se sećaš, ranije smo u ovoj kwizi spomenuli evolucioniste. Rekli smo da ti qudi veruju da su Zemqa, svemir, zvezde i sva bića slučajno nastali. Oni kažu: Oči su nastale slučajno, same od sebe. Da li je jedno takvo složeno i predivno ustrojstvo moglo da nastane samo od sebe? Navešćemo jedan primer da bismo razjasnili koliko je ovo mišqewe neozbiqno:

Inžeweri su napravili fotoaparate i video-kamere kopirajući qudske oči. Međutim, nijedan od tih uređaja ne može da nam da tako jasnu sliku kao naše oči. Podigni sada svoju glavu sa ove kwige i pogledaj oko sebe. Zar nije jasno sve ono što vidiš? U tvom pogledu nema zamagqenosti, snežnih tačkica ili linija koje preskaču. A sada pogledaj svoj televizor. Na wegovoj slici često možeš da vidiš snežne tačkice ili linije koje preskaču. Čak i kada se to ne bi dešavalo, nova televizijska tehnologija još uvek ne bi mogla da proizvede tako dobru sliku kao što to mogu tvoje oči.

A sada, za trenutak razmisli. To znači da su tvoje oči mnogo naprednije i boqeg kvaliteta nego bilo koja video-kamera, fotoaparat ili televizor. Šta bi pomislio ako bi ti neko došao i rekao sledeće:

“Prohujala je velika oluja koja je po dvorištu razbacala električne kablove, zavrtwe, čekić, odvijač, daske i staklo. Onda je pala kiša i udarali gromovi, i svi ti delovi pomešali su se sa zemqom. Zatim je prošlo određeno vreme i pojavio se televizor. Ja sam ga uzeo i uneo u kuću.”

Ti bi verovatno pomislio da je taj koji je to ispričao ili nerazuman ili neozbiqan, jer svi mi znamo da se televizori prave u velikim fabrikama u kojima rade stotine inžewera, dizajnera i veoma obučenih radnika. Nemoguće je da televizor nastane sam od sebe.

Da li je onda moguće da su naše oči, koje su mnogo složenije i kvalitetnije od bilo kog telezivora, nastale same od sebe? Naravno da ne! Baš kao što televizor ne može da nastane sam od sebe, već ga je neko napravio, isto tako ni naše oči nisu rezultat slučajnosti. Svemogući Bog je Onaj koji je stvorio naše oči da sve možemo jasno da vidimo, u tri dimenzije i u boji. Zato smo zahvalni Bogu za sve lepo što možemo da vidimo.

şimşek
 

Engineers have manufactured the photographic and video cameras by copying the human eye. However, none of this equipment gives as clear a view as your eyes do. Now lift your head from the book and look around you. Isn't your vision clear? There is no blur, snowy dots or missing lines in your vision. Now look at your television set. Quite often, you see snowy dots or skipped lines in the image. Even when these don't happen and even with all the new technology, televisions still do not produce the perfect images that your eyes do.

 

televizyon
 

Now, let's think for a moment. This means that our eyes are a lot more advanced and are of better quality than any video or photographic camera or television. What would you do if someone came up to you and said something like the following?
"There was a storm that caused some electrical cables, screws, hammers, screwdrivers to fly out the door and windows, to fly out of the house, and then all of them got together in the backyard. Then there was some rain and thunder and these things were mixed with the soil. Some time passed and I saw a television set emerge. I picked it up and brought it home."

 

You would probably think that that person is either insane or lying, because as we all know, television sets are made in huge factories where there are hundreds of engineers, designers and specialised personnel. It is impossible for a television set to form on its own.

Could it be that our eyes, which are of much better quality than television, have occurred by themselves? Of course not! Just as a television doesn't come about on its own, but someone does manufacture it, our eyes are also not a result of coincidence. Allah is the One Who created our eyes in such a way that they see in three-dimensions and with coloured images so clearly. This is why we have to thank Allah for everything beautiful that we are able to see.

Naše Uši Čuju Bez Ikakvih Smetwi

kulaklarımız, işitme

Bog je stvorio naše uši savršeno, kao što je savršeno stvorio i naše oči. Zamisli za trenutak jedan muzički uređaj. Čak i ako bi ukqučio najboqi muzički uređaj, čuo bi neka pucketawa i šumove. Kanali na radiju često se mešaju. A sada, zastani, nemoj ništa da pričaš, već samo slušaj. Da li čuješ bilo kakav šum? Tvoje uši nikada ne stvaraju šumove. Ti savršeno i jasno čuješ zvuke. Zar ne očekuješ da i naše uši mogu da stvaraju šumove kao što to čini muzički uređaj? I ovde možemo reći da je Bog savršeno stvorio naše uši i mi, bez ikakvih šumova, možemo jasno da čujemo čiste zvuke koji nastaju oko nas.

Bog je stvorio naše uši tako da mi ne možemo čuti određene zvuke. Na primer, krv u našem telu teče veoma brzo i stvara mnoštvo zvukova tokom svoje cirkulacije. Međutim, naše uči ne čuju zvuke koje krv stvara. Naša planeta svojim kretawem, takođe, stvara veoma snažne zvuke. Ali, Bog je stvorio naše uši tako savršeno da mi ne možemo čuti te zvuke. Bog je tako pokazao da se On veoma brine o nama. On zato nije dopustio da tokom svog života čujemo određene, neprijatne zvuke. Zbog toga treba da budemo zahvalni Bogu što neprekidno brine o nama.

"Allah brought you out of your mothers' wombs knowing nothing at all, and gave you hearing, sight and hearts so that perhaps you would show thanks." (Surat an-Nahl, 78)

 

kulak
1. Ušna škoqka
2. Uvce
3. Čekić
4. Nakovaw
5. Uzengija
6. Nerv puža
7. Puž
8. Slušni kanal
9. Eustahijeva truba
10. Earlobe
Na slici je prikazana unutrašwost tvog uha. Ušna škoqka prikupqa zvuke koji prolaze kroz unutrašwost uha i na kraju dospevaju do centra za sluh u mozgu.

 

Naše Srce Nikad Se Ne Umara

kalp çocuklar, deney, kalp

Naše srce je veoma zanimqiv organ. Ono pumpa krv 72 puta u minuti i oko 40 miliona puta u godini. Da bi shvatio koliko je to naporan posao, pokušaj da stegneš svoju šaku u oblik pesnice, a onda otvori šaku, i nastavi da to činiš više puta.

Koliko minuta bi mogao to da radiš? Tvoje srce, koje je otprilike veličine tvoje pesnice, nastavqa tako da radi tokom celog tvog života bez umarawa i bez zastajawa. Srce ne prestaje da radi čak ni kad spavamo. Ako se uzbudimo - srce će raditi brže, a ako se odmaramo - radiće sporije. Naše srce samo vrši sva ta podešavawa, a da mi toga nismo ni svesni. Prilikom svakog otkucaja srce pumpa krv u naše telo. A ono što nam je potrebno da bismo preživeli nalazi se u krvi.

kırmızı kan hücreleri

krvne ćelije

Zahvaqujući tome, svaka od naših ćelija dobija kiseonik i hranu koji su joj potrebni. Naše srce pumpa oko 43 hiqade litara krvi svakoga dana. Da li znaš koliko je to? To je oko 150 kada za kupawe ispuwenih do vrha. Zar se ne bi umorio kada bi, samo pomoću jedne šoqice, poku-šao da isprazniš jednu kadu za kupawe punu vode? A sada zamisli da treba da isprazniš 150 kada za kupawe, napuwenih vodom, pomoću samo jedne šoqice? Sigurno da ne bi mogao da izvršiš tako težak zadatak. Međutim, naše srce izvršava takav zadatak od dana kada smo se rodili i nastaviće tako da radi sve dok ne umremo. Na primer, ti ćeš zastati u jednom trenutku, ako radiš naporan posao. Verovatno ćeš imati potrebu da legneš ili predahneš. Ali, naše srce se ne umara, zato što je ono izuzetno važan činilac u održawu našeg života. Srce je malo po veličini, ali posao koji obavqa je veliki. Bog je, dakle, stvorio takvo srce, i na takav način, da se nikad ne umara.

dolaşım sistemi

1. srce
2. vene
3. arterije

Kao što znaš, nemoguće je zamisliti jednu državu bez puteva, pruga i reka. U našem telu postoji jedinstvena mreža koja nam omogućava da u svom postojawu bez greške delujemo. U našem krvnom sistemu postoje krvni sudovi - žile. Unutar tih žila proti-če krv koju srce neprekidno pumpa. Krv od jednog dela tela do drugog prenosi velike količine materijala. Ona neprestano raznosi hranqive sastojke do svakog dela našeg tela i prikupqa otpadne materije.

Da Li Znaš da u Našem Telu Postoji Vojska Koja Nas Štiti Od Bakterija i Virusa

mikrop

Mesta na kojima sedimo, vazduh koji udišemo, stvari koje uzimamo, prepuni su bakterija i virusa, ali ih mi ne možemo videti. Bakterije i virusi su mali organizmi koji izazivaju bolesti u qudskom organizmu. Mi ih ne možemo videti, ali oni mogu da učine da budemo bolesni i slabi.

Postoje, takođe, i druge korisne čestice koje mi ne možemo videti. One sačiwavaju vojsku koja živi u nama i štiti nas od bakterija i virusa. Ova vojska zove se “odbrambeni sistem” (ili imunološki sistem). Naš odbrambeni sistem nalazi se u našoj krvi. Ćelije koje sačiwavaju naš odbrambeni sistem zovu se krvne ćelije. Kada neprijateq uđe u naše telo, naša krv počiwe da deluje kao laboratorija. Ona odmah počne da proizvodi specijalne materije koje se bore protiv neprijateqa i umnožava ih u zavisnosti od snage neprijateqa. I velika bitka počiwe. Vojska u našem telu često pobeđuje u borbi, u kojoj bakterije i virusi umiru, a da mi to i ne osetimo.

savunma sistemi

Korisnost i važnost odbrambenog sistema: Opasne bakterije se najpre učine bezopasnim, a onda se ubrizgavaju u telo. Na taj način se odbrambene ćelije osposobqavaju da ih prepoznaju i preduzimaju mere da te zaštite od wih.

 

bebek evreleri

Neprijateq

Gutač

    

Otkrivač

  

Razarač 

Proizvođač Oružja   

Oružje 

Prigušivač 

Memorija

The white blood cells, approximately more than a trillion, form a very advanced army. Each one of this army's personnel has its unique job. Some of them monitor whether there are any foreign bodies entering the blood stream, while others form the chemical substances that will destroy the enemies and others attack the enemy.

 

bağışıklık sistemi

Kada virus uđe u telo, odbrambene ćelije koje deluju kao otkrivači, prepoznaju neprijateqa.

Otkrivači pozivaju druge odbrambene ćelije tako što stvaraju uzbunu. U međuvremenu se proizvodi potrebno oružje.

U isto vreme virusi ulaze u telo da bi se umnožavali. Od-brambene ćelije uništavaju ta-kve ćelije i na taj način uništavaju viruse. Rezultat: Naše telo je pobedilo u ovoj borbi .

 

yaralı çocuk

Dok ti stavqaš hansa-plast da bi se zaštitio, vojska u tvom telu bori se za tebe

hasta kız

Nekada osetimo tu borbu. Možda ćeš se zapitati: Kako? Tako što osetimo da smo bolesni! Verovatno si do sada nekada bio bolestan. To se dešavalo kada se neprijateq borio protiv vojske u tvom telu. Tokom te borbe, tvoje telo je iskoristilo svu energiju i bilo mu je potrebno još energije. Ako bi ti izašao da trčiš, dok se tvoje telo bori protiv neprijateqa, onda bi potrošio energiju koja je tvom telu potrebna za borbu. U tom slučaju, tvoja vojska bi izgubila bitku i ti bi teško oboleo. Zato kad osetiš da si bolestan, legni da se odmoriš, a tvoja vojska korisno će upotrebiti svu tvoju energiju. Tvoja vojska će na taj način pobediti. Kada se temperatura našeg tela povisi, telo nam šaqe poruku “Odmori se!”.

Da li znaš šta bi se desilo kada ne bismo imali odbrambeni sistem? Ubrzo posle našeg rođewa, prva bakterija koja bi dospela u naše telo mogla bi da nas ubije. Ali milostivi Bog brine se o svim qudima, On je stvorio svakog čoveka sa odbrambenim sistemom. Kao što smo od početka ove kwige videli, od Boga zavisi svaki minut našega života, čak i to što možemo da gledamo predivne stvari i jedemo ukusnu hranu. Zato treba da budemo zahvalni našem Bogu za sve lepo što nam je dao i da Mu kažemo: “Dragi Bože, hvala Ti na svemu lepom što si mi dao.”

 

3 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."