Evolution Hoax

< <
2 / total: 19

Kako je Nastao Svemir?

Da li znaš šta je svemir? To je beskrajni prostor u kome se nalaze Zemqa, Sunce, Mesec, planete i zvezde.

Čak i kad bi otišao milione i milione kilometara daleko, ne bi mogao da dođeš do kraja svemira. Razlog je u čiwenici što je taj prostor previše veliki i nije ga moguće obići.

uzay

Naša planeta Zemqa kreće se u tom neograničenom prostoru. Kao i Zemqa, i Sunce, i Mesec, i milioni zvezda kreću se u tom prostoru.

uzay

Ali, kako je sve to nastalo? Na primer, kako je nastalo Sunce? Ili, kako se pojavila Zemqa?

dünya

Zemqa

ay

Mesec

 
Güneş

Sunce

Postoje dva odgovora na ovo pitawe. Jedan od tih odgovora je tačan, a drugi je pogrešan. Oni koji pogrešno odgovaraju na ovo pitawe takođe su oni koji veruju u teoriju evolucije. Na sledećoj strani ćemo ti prvo pokazati pogrešan odgovor, a onda onaj pravi.

bilgisayar

Ako bi neki tvoj drug stavio malo zemqe, kamewa i vode u jednu veliku kutiju, a onda došao i kazao ti da treba da sačekaš nekoliko godina i onda će od te kutije će nastati kompjuter, zar se ne bi nasmejao zbog takve jedne pomisli?

Pogrešan Odgovor:

Oni koji pogrešno odgovaraju na pitawe “Kako je nastao svemir?”, kažu: Svemir je oduvek postojao i on je nastao sam od sebe. To jest, mnoštvo materijala se ujedinilo i tako se formiralo Sunce, zvezde, Zemqa, mora, drveće, reke i planine; i to sve slučajno.

Zar ne misliš da je jedno takvo razmišqawe pogrešno? Ako bi ti tvoj drug rekao: “Stavio sam malo zemqe, kamewa i vode u jednu veliku kutiju. Sačekaću nekoliko godina i od te kutije će nastati kompjuter”, da li bi mu verovao? Ti bi verovatno pomislio da se tvoj drug ili šali ili govori neistinu.

Evolucionisti na isti način otvoreno iznose neistine. Kompjuter ne može nastati sam od sebe kao rezultat slučajnosti. Prvo neko mora da isplanira kako će kompjuter izgledati i odluči koje će komponente koristiti. A onda, u velikim fabrikama, inžeweri, tehničari i stotine radnika, prihvataju se zajedničkog posla. Oni koriste mnoge mašine da bi sastavili kompjuter. Drugim rečima, kada vidiš kompjuter ti znaš da on nije mogao da nastane sam od sebe. Zar nije očigledno da qudi koji mnogo znaju prave kompjutere?

Sunce, Zemqa i druge planete mnogo su veći od kompjutera. Zato, ako je neko napravio kompjuter, mora da postoji Neko ko je stvorio Sunce, Zemqu, Mesec i zvezde.

Tačan Odgovor:

Da li znaš šta je tačan odgovor? Tačan odgovor je da je svemoćni Bog stvorio Sunce, Zemqu, planete i zvezde. Sve što postoji u svemiru stvoreno je savršeno i na pravilan način. To je zato što je svamoćni Bog stvorio svemir i sve postavio na svoje mesto.

Još Jedan Pogrešan Odgovor:

Tokom proteklih godina evolucionisti su izjavili da su otkrili nešto veoma važno. To wihovo, navodno važno otkriće glasi: Pre nego što je svemir nastao, ništa nije postojalo. Nije bilo zemqe, ni vazduha, ni vode, ni zvezda. Nije bilo ni svemira. Unutar tog ništavila postojala je samo jedna mala tačka. Ta tačka bila je tako mala da je čak i običnom oku bilo teško da je vidi. Unutar te tačke bila je sabijena velika količina materije. A onda, u jednom trenutku, ova tačka je eksplodirala. Posle eksplozije, sva ova sabijena energija se oslobodila i izletela. Zatim je počela da se skupqa i formira atome, a onda od tih atoma nastale su zvezde, naše Sunce, Zemqa i druge planete. Evolucionisti su nazvali ovu eksploziju “Veliki prasak”. Oni kažu da je sve u svemiru nastalo kao rezultat Velikog praska.

evren

Razmisli sada o nečemu što je veoma važno. Zamisli da si deliće slagalice nasu-mice sta-vio u jedan balon. Posle toga si ga naduvao, a onda učinio da on eksplodira. Drugim rečima, balon je doživeo “veliki prasak”. Šta se desilo sa delićima slagalice koje si stavio u balon? Mogu li ti delići formirati predivnu kuću ili aerodrom, ili nešto što teško možeš i da zamisliš, i to usred tvoje sobe? Ili će se ti delići razleteti po celoj sobi? Naravno, oni će se razleteti po celoj sobi. Za sastavqawe jedne slagalice potrebno je da ti sam sakupiš sve wene deliće i napraviš aerodrom ili kuću.

Isto tako, sve što vidiš u prirodi nije moglo da nastane kao rezultat eksplozije u svemiru, kako tvrde evolucionisti. Bog je stvorio Zemqu, Sunce, planete i zvezde. Wegova snaga je dovoqno velika da sve to učini. Kada poželi da nešto učini, On to odmah i za kratko vreme učini.

"He (Allah) is the Originator of the heavens and the earth… He created all things and He has knowledge of all things." (Surat al-An'am: 101)

Bog je Zemqu Stvorio za Nas

Kao što vidiš, svemoćni Bog je stvorio Zemqu, Sunce, zvezde i Mesec. Ali, kako su nastala sva bića na Zemqi? Ako možeš, zamisli veliku planetu sa wenom površinom koja je potpuno prazna. Na woj nema qudi, ni životiwa, ni biqaka, ni insekata.

Naša planeta Zemqa uređena je sa mnogo pojedinosti da bi bića mogla da žive na woj. Bog je učinio da na našoj Zemqi postoje sve te pojedinosti. Bez toga, niko od nas ne bi mogao da postoji, ni ti, ni tvoji roditeqi, ni tvoji prijateqi.

Evo kako je Bog sve to lepo stvorio da bi bića mogla da prežive:

  • 1. Pogledaj kako je svemir lepo uređen. Suncu je određen pravi položaj da bi moglo da nas greje i da nas u isto vreme osvetqava. Ako ne bi bilo Sunca, ne bi nijedno biće postojalo na Zemqi. Ni ti, ni ja, ni bilo koja životiwa, niti bilo koje drugo biće ne bi moglo da opstane.
  • 2. Svemoćni Bog je, takođe, postavio Sunce onoliko koliko treba da bude udaqeno od Zemqe. Kada bi Zemqa bila samo malo bliže Suncu, ona bi se zapalila od toplote i mi ne bi mogli živeti. Kada bi Zemqa bila samo malo daqe od Sunca, onda bi sva bila prekrivena ledom i opet nijedno biće ne bi moglo da preživi. Zbog toga nema života na drugim planetama, jer su one ili previše blizu ili previše udaqene od Sunca.
  • 3. Kao što znaš, bića moraju da dišu da bi preživela. Nama je potreban kiseonik da bismo mogli da dišemo. U vazduhu ima kiseonika upravo onoliko koliko je potrebno da bi qudi mogli da dišu. Kada bi ga bilo samo malo mawe ili malo više, niko od nas, niti bilo koja životiwa ili biqka, niko ne bi mogao da preživi. Dakle, kao što smo već rekli, nama je potrebno da dišemo da bismo preživeli. A za to nam je potreban kisonik.
  • 4. Voda je jedan od najvažnijih činilaca koji nam omogućava da preživimo. Nijedan organizam ne može da živi bez vode. Zbog toga je Bog jedan deo Zemqe prepustio vodi. Tri četvrtine Zemqine površine prekriveno je vodom. Međutim, vode nema ni na jednoj drugoj planeti. Vode nema ni na Mesecu koji vidiš noću. Sve ono što je neophodno bićima postoji samo na Zemqi.
manzaralar
"He (Allah) is the Creator of the Heavens and the Earth..." (Surat ash-Shura: 11)

Na Zemqi postoje mnogi činioci koji nam omogućavaju da živimo. Ako samo jednog od wih ne bi bilo, nijedno biće ne bi opstalo na Zemqi. Da li je moguće da je hiqade takvih životno važnih pojedinosti slučajno nastalo i formiralo jedno takvo mesto kao što je Zemqa? Naravno da ne. Čak nijedna od tih pojedinosti ne može slučajno da nastane. Svemoćni Bog je stvorio Zemqu za qude. I zbog toga, Zemqa je najpogodnije mesto za nas.

Možemo navesti još jedan primer za one koji tvrde da su Zemqa i ceo svemir slučajno nastali. Zamisli da se šetaš na plaži i vidiš da ti se približavaju veliki talasi; zbog toga odlučuješ da se vratiš svojoj kući. Kada si se posle nekoliko sati vratio na plažu, zapažaš predivan prizor. Na plaži vidiš divan grad napravqen od peska. Tu su kuće, škole, bolnice, aerodrom, autobusi. Tu su čak i qudske figure. Zadivqen pitaš prijateqa koji tu prolazi, da li možda zna kako su nastale sve ove stvari. Šta bi pomislio, ako bi ti on odgovorio: “Mislim da su veliki talasi, koji si dospeli do plaže, napravili sve ovo”? Zar ne bi pomislio da je tvoj prijateq sve to izmislio, ili zar se ne bi nasmejao, misleći da se on si-gurno šali?

kumdan kale

Šetao si po plaži i iznenada, veliki talasi počeli su da ti se približavaju. Brzo si otrčao kući...

Kada si se posle nekoliko sati vratio na plažu, video si predivan prizor.

Šta Misliš, Da Li Je Ovo Moguće ?

Na plaži je stajao predivan peščani zamak. Veliki talasi koji su zapqusnuli plažu nisu mogli slučajno da naprave ovaj zamak.

NEMOGUĆE je da tako lepa i složena građevina slučajno nastane, kao što je NEMOGUĆE da bića na Zemqi nastanu slučajno..

Nemoguće!

Ti bi verovatno sve to prihvatio kao duhovitost, jer je nemoguće da talasi slučajno naprave tako savršen grad od peska. Očigledno je da je neki stručwak za izgradwu takvih gradova - došao, napravio i otišao.

Međutim, pojedini qudi, iako imaju ugled profesora i naučnika, prihvataju jednu takvu smešnu ideju. Oni neće reći: “Talasi su napravili grad od peska”, već će reći: “Sićušni delovi materije, zvani atomi, slučajno su se sakupili i sami od sebe formirali Sunce, zvezde i Zemqu.” Ovi qudi sve to čine zato što ne žele da priznaju da je svemoćni Bog sve stvorio. Oni brane ono što je pogrešno, da ne bi prihvatili ono što je ispravno. Na kraju ove kwige detaqnije ćemo objasniti ko su ti qudi.

Spoqni Zaštitni Omotač Zemqe: Atmosfera

Da li znaš da svakoga dana veliki broj meteora pada na Zemqu?

Prilikom pada na druge planete, meteori formiraju velike kratere. Ali, kad padnu na Zemqu, ne izazivaju nikakva oštećewa.

Zašto meteori izazivaju velika oštećewa na površinama ostalih planeta, a površina Zemqe ostaje neoštećena?

Ova pojava je u skladu sa postojawem atmosferskog omotača oko Zemqe. Atmosfera kao zaštitni omotač okružuje našu planetu. Meteor koji uđe u Zemqinu atmosferu ubrzo se smawuje zato što se u woj zapali. Kada stigne blizu površine Zemqe, meteor je postao veoma mali. Dakle, meteor će ostati veoma mali ili će biti potpuno uništen, tako da neće moći da nas povredi.

atmosfer

Meteori su veliki komadi stena koji se odlamaju od drugih planeta ili zvezda. Oni se slobodno kreću u svemirskom prostoru, i s vremena na vreme padaju na površinu planeta stvarajući na wima velika oštećewa. Ali, pošto je Bog našu planetu zaogrnuo zaštitnim omotačem, meteori ne mogu da nas povrede.

Atmosfera okružuje Zemqu kao zaštitni omotač. Zahvaqujući atmosferi mi smo zaštićeni od mno-gih opasnosti, a da toga čak nismo ni svesni

Spomenulismo samo dve osobine koje su više nego do-voqne da nam pokažu da atmosfera nije nastala slučajno. Svemoćni Bog, koji ima neograničeni uticaj na sva bića na Zemqi, stvorio je atmosferu. Uz pomoć atmosfere, On nas štiti od spoqnih opasnosti.

Atmosfera ne samo da štiti od udara meteora, već upija i štetne zrake koji potiču od Sunca. Ako bi ti štetni zraci dospeli do Zemqine površine, bića na woj ne bi mogla da prežive.

Mogu li Atomi da Misle?

Bog je u početku stvarawa stvorio ATOME. Ali, da li znaš šta je atom?

Da ti najpre objasnimo na šta liči jedan atom. Atom možemo uporediti sa klikerom. Međutim, ovi klikeri su toliko mali, da tako nešto nikada ranije nisi video.

A sada, okreni se oko sebe! Sve što vidiš oko sebe napravqeno je od tih klikera koji se zovu atomi. Stolica na kojoj sediš, kwiga koju držiš u ruci, tvoja mama, tvoja učiteqica u školi, televizor koji gledaš, jabuke, banane, čokolada, tvoj drug, voda, cveće u bašti, tvoje igračke, čak i tvoje telo, sve je sačiweno od tih atoma. Zvezde i planete koje čine svemir, svet u kome živimo, takođe su sastavqeni od istih atoma od kojih si i ti sastavqen. Sva mesta na kojima si bio i sve što vidiš oko sebe, sastavqeno je od atoma.

atomlar

Ali ti ne možeš da vidiš te male klikere koji se zovu atomi, jer su oni toliko sićušni da ne možeš to ni da zamisliš. Oni su toliko mali da čak ni uz pomoć najboqeg mikroskopa nije moguće videti nijednog od wih. Da bi mogao da shvatiš koliko su atomi mali, pogledaj sledeći primer:

Zamisli da imaš kquč u svojoj ruci. Očigledno je da nemaš nikakve mogućnosti da vidiš atome koji sačiwavaju taj kquč. Ako kažeš: “Ja moram da vidim te atome”, onda moraš da zamisliš da je taj kquč veliki kao Zemqa. Ako bi mogao da zamisliš da kquč bude veliki kao Zemqa, onda bi svaki atom u wemu bio veliki kao jedna trešwa, a to bi ti omogućilo da ga vidiš.

Kako su se svi ti atomi skupili nakon početnog stvarawa? Atomi nisu živi. Oni nemaju mozak, niti bilo kakvu inteligenciju. Oni ne mogu da donose nikakve odluke. Na primer, oni ne mogu reći: “Hajde da se okupimo zajedno i napravimo zvezdu”, ili: “Hajde da budemo bliži jedni drugima i oblikujemo Zemqu.” Možemo, takođe, razmotriti i sledeći primer: Već smo spomenuli slagalicu. Delići te slagalice nisu živi, i baš kao i atomi, ni oni ne mogu da donose odluke. Ako bismo razbacali deliće slagalice, oni nikada ne bi mogli da pomisle: “Da se odmah sakupimo i ostanemo zajedno i da izgradimo kuću ili oblikujemo čoveka!”

Ponovo postavqamo pitawe: “Kako su nastale sve te zvezde, planete, qudi i životiwe, koji se svi sastoje od atoma? Ako atomi ne mogu da donose odluke, ko ih je sastavio zajedno?”

Naravno, ništa oko nas ne može slučajno da nastane. Svemoćni Bog je sakupio sve te atome i učinio da ostanu zajedno. On je od atoma stvorio ceo svemir, planete, zvezde, Zemqu, životiwe i biqke.

Kako Su Qudi Stvoreni od Atoma?

We have said that atoms come together to form human beings, but, of course, you must be wondering how this can happen. First, atoms come together to form CELLS. Again, we are learning something new: So, what is a cell?

The bodies of all living organisms are made up of cells. Even if cells are not as small as atoms, they are still very small and cannot be seen with the naked eye. We can try to explain their tiny size with the following example: If we brought together about 10,000 cells, we could make up something just about the size of the head of a pin. This is why you cannot see them. But cells are the building blocks of humans, ants, cats, roses, trees, and all other living organisms around you. You, for instance, are made up of trillions of cells.

So, where did all these trillions of cells come from?

Look at your brother. He wasn't there two years ago, then all of a sudden he appeared and slowly he started to grow. How did this amazing event happen?

bebek evreleri
Dan 1 Nedeqa 1 Mesec 1 Mesec 2 Mesec 3 Mesec 4 Mesec 6 Mesec 8

Rekli smo da su se atomi okupili i oblikovali čoveka. Naravno, možda se pitaš kako je to moglo da se dogodi. Prvo, atomi su se sakupili i formirali ĆELIJE! Ponovo se susrećemo sa nečim novim. Šta je to ćelija?

Tela svih bića sastavqena su od ćelija. Iako ćelije nisu tako male kao atomi, one su ipak toliko sićušne da se ne mogu videti golim okom. Pokušaćemo da prikažemo veličinu ćelija pomoću sledećeg primera: Ako bismo sakupili zajedno oko 10.000 ćelija, mogli bismo da od wih napravimo samo glavu čiode. Zato ćelije ne možemo da vidimo golim okom. Međutim, ćelije su gradivni blokovi qudi, mrava, mačaka, ruža, drveća i svih drugih bića koja postoje oko tebe. Na primer, ti si sastavqen od hiqadu milijardi ćelija.

 

bebekler

 

Ali, odakle je došlo tih hiqadu milijardi ćelija?

Pogledaj svog malog brata. On nije bio tu pre dve godine, a onda se iznenada pojavio i počeo polagano da raste. Tvoj brat je započeo svoje postojawe kao jedna ćelija u stomaku tvoje mame. Ali ta jedna ćelija sadržala je u sebi izuzetno veliki obim važne informacije. Potpuna informacija na osnovu koje je izgrađen tvoj brat nalazila se u toj jednoj ćeliji: boja wegovih očiju, boja wegove kose, wegova visina i tako daqe.

bebek

Onda je ta ćelija malo porasla i počela da se deli. Najpre se podelila na dva dela. Međutim, ovde otkrivamo nešto vrlo zanimqivo, a to je čiwenica da se informacija u ćeliji nije podelila na dva dela. To znači da se ista informacija iskopirala u dve ćelije. Posle toga, ćelije su nastavile da se dele i nastavio se isti proces kopirawa informacije u svakoj od wih, što je doprinelo stvarawu mnogo ćelija sa istom informacijom. Zatim su se ove ćelije podelile u druge ćelije, a one su se opet podelile u druge... Ta deoba je nastavqena, i tako su se formirali milioni ćelija.

Ove ćelije, iako sadrže istu informaciju, počele su da izvršavaju zadatke koji se razlikuju jedni od drugih. Neke od wih pretvorile su se u ćelije kože; druge u ćelije mišića, zatim koštane ćelije, nervne ćelije i tako daqe. I pošto su ćelije nastavile da se umnožavaju, one su dobijale izgled lopte koja počiwe da se širi i dobija svoj oblik. Kao što možeš videti na gorwim slikama, prvo je nastala glava tvog brata, a zatim wegove male ruke i noge. Ćelije su nastavile da rastu i da se dele, i posle devet meseci one su oblikovale pravu bebu. Tada si mogao da se susretneš sa wom.

Sigurno su te iznenadila sva ova saznawa sa kojima smo te upoznali. Verovatno se pitaš kako ćelije uspevaju da obavqaju tako različite zadatke ili kako su bile u stawu da bebu tako lepo oblikuju. Svemoćni Bog je sve to učinio. Ćelije su male i nevidqive za golo oko. Kao i atomi, ni ćelije ne mogu da donose odluke ili da same od sebe stvore zajednicu i formiraju čoveka. Besmisleno je čak i pomisliti da su tvoj brat ili druga qudska bića nastala od ćelija koje su se slučajno okupile na jednom mestu.

Svemoćni Bog, Tvorac svega, savršeno je stvorio qude i pozvao ih da razmišqaju o tome.

Does not man recall that We created him before when he was not anything?
(Surah Maryam: 67)

I ti, kao i tvoj mali brat i svi drugi qudi, počeo si da rasteš od jedne ćelije, razvijao si se i postao veliki. Sada možeš da živiš u ovom svetu. Za to možeš da zahvališ Bogu. On te mnogo voli i nudi ti mnogo lepih stvari. Zato nikad nemoj da zaboraviš da zahvališ Bogu za sve to.

 

2 / total 19
Knjigu “Deco Darvin Nije Znao Istinu” Haruna Jahje možete čitati online, podeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj računar, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."